آموزش صوت و لحن استاد ابوالقاسمی

آموزش صوت و لحن در تلاوت قرآن کریم برگرفته از جلسات رادیویی استاد احمد ابوالقاسمی در شبکه رادیویی معارف در برنامه مصباح که شامل45جلسه است میتواند کمک شایانی به علاقه مندان فعالیت در زمینه تلاوت قرآن کریم بکند,بهتر است حین گوش کردن به آموزش ها نکات کلیدی را یاداشت کنید.شما میتوانید جلسات را در ادامه مطلب با لینک مستقیم دانلود کنید...عنوان زمان
احمد ابوالقاسمی-تلاوت مجلسی سوره های تحریم و کوثر 13:56
احمد ابوالقاسمی-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه انعام آیه 160 و قدر در محضر رهبر معظم انقلاب 1393/04/08 15:24
احمد ابوالقاسمی-تلاوت مجلسی سوره های بقره آیات 183-186 و مزمل آیه 20 14:13
احمد ابوالقاسمی-تلاوت مجلسی سوره انعام آیات 160-165 16:43
احمد ابوالقاسمی-تلاوت مجلسی سوره مبارکه بقره و آیة الکرسی 10:13
احمد ابوالقاسمی-تلاوت مجلسی سوره مبارکه روم و قدر 16:22
احمد ابوالقاسمی-تلاوت مجلسی سوره مبارکه فاطر آیات 15-35 16:40
احمد ابوالقاسمی-تلاوت مجلسی سوره مبارکه تحریم آیات 1-12 22:57
احمد ابوالقاسمی-تلاوت مجلسی سوره مبارکه انعام آیات 95-107 21:20
استاد احمد ابوالقاسمی-آموزش صوت و لحن در تلاوت قرآن کریم جلسه چهل و پنجم (برنامه مصباح-شبکه رادیوئی معارف) 52:36
استاد احمد ابوالقاسمی-آموزش صوت و لحن در تلاوت قرآن کریم جلسه چهل و چهارم (برنامه مصباح-شبکه رادیوئی معارف) 52:55
استاد احمد ابوالقاسمی-آموزش صوت و لحن در تلاوت قرآن کریم جلسه چهل و سوم (برنامه مصباح-شبکه رادیوئی معارف) 56:10
استاد احمد ابوالقاسمی-آموزش صوت و لحن در تلاوت قرآن کریم جلسه چهل و دوم (برنامه مصباح-شبکه رادیوئی معارف) 52:59
استاد احمد ابوالقاسمی-آموزش صوت و لحن در تلاوت قرآن کریم جلسه چهل و یکم (برنامه مصباح-شبکه رادیوئی معارف) 51:38
استاد احمد ابوالقاسمی-آموزش صوت و لحن در تلاوت قرآن کریم جلسه چهلم (برنامه مصباح-شبکه رادیوئی معارف) 55:47
استاد احمد ابوالقاسمی-آموزش صوت و لحن در تلاوت قرآن کریم جلسه سی و نهم (برنامه مصباح-شبکه رادیوئی معارف) 54:09
استاد احمد ابوالقاسمی-آموزش صوت و لحن در تلاوت قرآن کریم جلسه سی و هشتم (برنامه مصباح-شبکه رادیوئی معارف) 54:11
استاد احمد ابوالقاسمی-آموزش صوت و لحن در تلاوت قرآن کریم جلسه سی و هفتم (برنامه مصباح-شبکه رادیوئی معارف) 48:47
استاد احمد ابوالقاسمی-آموزش صوت و لحن در تلاوت قرآن کریم جلسه سی و ششم (برنامه مصباح-شبکه رادیوئی معارف) 52:14
استاد احمد ابوالقاسمی-آموزش صوت و لحن در تلاوت قرآن کریم جلسه سی و پنجم (برنامه مصباح-شبکه رادیوئی معارف) 53:19عنوان زمان
استاد احمد ابوالقاسمی-آموزش صوت و لحن در تلاوت قرآن کریم جلسه سی و چهارم (برنامه مصباح-شبکه رادیوئی معارف) 45:11
استاد احمد ابوالقاسمی-آموزش صوت و لحن در تلاوت قرآن کریم جلسه سی و سوم (برنامه مصباح-شبکه رادیوئی معارف) 54:05
استاد احمد ابوالقاسمی-آموزش صوت و لحن در تلاوت قرآن کریم جلسه سی و دوم (برنامه مصباح-شبکه رادیوئی معارف) 45:42
استاد احمد ابوالقاسمی-آموزش صوت و لحن در تلاوت قرآن کریم جلسه سی و یکم (برنامه مصباح-شبکه رادیوئی معارف) 50:48
استاد احمد ابوالقاسمی-آموزش صوت و لحن در تلاوت قرآن کریم جلسه سی ام (برنامه مصباح-شبکه رادیوئی معارف) 55:25
استاد احمد ابوالقاسمی-آموزش صوت و لحن در تلاوت قرآن کریم جلسه بیت و نهم (برنامه مصباح-شبکه رادیوئی معارف) 54:12
استاد احمد ابوالقاسمی-آموزش صوت و لحن در تلاوت قرآن کریم جلسه بیت و هشتم (برنامه مصباح-شبکه رادیوئی معارف) 55:21
استاد احمد ابوالقاسمی-آموزش صوت و لحن در تلاوت قرآن کریم جلسه بیست و هفتم (برنامه مصباح-شبکه رادیوئی معارف) 54:22
استاد احمد ابوالقاسمی-آموزش صوت و لحن در تلاوت قرآن کریم جلسه بیست و ششم (برنامه مصباح-شبکه رادیوئی معارف) 57:39
استاد احمد ابوالقاسمی-آموزش صوت و لحن در تلاوت قرآن کریم جلسه بیست و پنجم (برنامه مصباح-شبکه رادیوئی معارف) 59:47
استاد احمد ابوالقاسمی-آموزش صوت و لحن در تلاوت قرآن کریم جلسه بیست و چهارم (برنامه مصباح-شبکه رادیوئی معارف) 57:47
استاد احمد ابوالقاسمی-آموزش صوت و لحن در تلاوت قرآن کریم جلسه بیست و سوم (برنامه مصباح-شبکه رادیوئی معارف) 57:47
استاد احمد ابوالقاسمی-آموزش صوت و لحن در تلاوت قرآن کریم جلسه بیست و دوم (برنامه مصباح-شبکه رادیوئی معارف) 54:48
استاد احمد ابوالقاسمی-آموزش صوت و لحن در تلاوت قرآن کریم جلسه بیست و یکم (برنامه مصباح-شبکه رادیوئی معارف) 45:47
استاد احمد ابوالقاسمی-آموزش صوت و لحن در تلاوت قرآن کریم جلسه بیستم (برنامه مصباح-شبکه رادیوئی معارف) 59:44
استاد احمد ابوالقاسمی-آموزش صوت و لحن در تلاوت قرآن کریم جلسه نوزدهم (برنامه مصباح-شبکه رادیوئی معارف) 51:09
استاد احمد ابوالقاسمی-آموزش صوت و لحن در تلاوت قرآن کریم جلسه هجدهم (برنامه مصباح-شبکه رادیوئی معارف) 01:00:01
استاد احمد ابوالقاسمی-آموزش صوت و لحن در تلاوت قرآن کریم جلسه هفدهم (برنامه مصباح-شبکه رادیوئی معارف) 53:22
استاد احمد ابوالقاسمی-آموزش صوت و لحن در تلاوت قرآن کریم جلسه شانزدهم (برنامه مصباح-شبکه رادیوئی معارف) 52:40
استاد احمد ابوالقاسمی-آموزش صوت و لحن در تلاوت قرآن کریم جلسه پانزدهم (برنامه مصباح-شبکه رادیوئی معارف) 50:25عنوان زمان
استاد احمد ابوالقاسمی-آموزش صوت و لحن در تلاوت قرآن کریم جلسه چهاردهم (برنامه مصباح-شبکه رادیوئی معارف) 47:48
استاد احمد ابوالقاسمی-آموزش صوت و لحن در تلاوت قرآن کریم جلسه سیزدهم (برنامه مصباح-شبکه رادیوئی معارف) 57:31
استاد احمد ابوالقاسمی-آموزش صوت و لحن در تلاوت قرآن کریم جلسه دوازدهم (برنامه مصباح-شبکه رادیوئی معارف) 55:18
استاد احمد ابوالقاسمی-آموزش صوت و لحن در تلاوت قرآن کریم جلسه یازدهم (برنامه مصباح-شبکه رادیوئی معارف) 54:40
استاد احمد ابوالقاسمی-آموزش صوت و لحن در تلاوت قرآن کریم جلسه دهم (برنامه مصباح-شبکه رادیوئی معارف) 53:33
استاد احمد ابوالقاسمی-آموزش صوت و لحن در تلاوت قرآن کریم جلسه نهم (برنامه مصباح-شبکه رادیوئی معارف) 55:22
استاد احمد ابوالقاسمی-آموزش صوت و لحن در تلاوت قرآن کریم جلسه هشتم (برنامه مصباح-شبکه رادیوئی معارف) 55:50
استاد احمد ابوالقاسمی-آموزش صوت و لحن در تلاوت قرآن کریم جلسه هفتم (برنامه مصباح-شبکه رادیوئی معارف) 54:31
استاد احمد ابوالقاسمی-آموزش صوت و لحن در تلاوت قرآن کریم جلسه ششم (برنامه مصباح-شبکه رادیوئی معارف) 51:59
استاد احمد ابوالقاسمی-آموزش صوت و لحن در تلاوت قرآن کریم جلسه پنجم (برنامه مصباح-شبکه رادیوئی معارف) 57:45
استاد احمد ابوالقاسمی-آموزش صوت و لحن در تلاوت قرآن کریم جلسه چهارم (برنامه مصباح-شبکه رادیوئی معارف) 01:04:32
استاد احمد ابوالقاسمی-آموزش صوت و لحن در تلاوت قرآن کریم جلسه سوم (برنامه مصباح-شبکه رادیوئی معارف) 01:12:29
استاد احمد ابوالقاسمی-آموزش صوت و لحن در تلاوت قرآن کریم جلسه دوم (برنامه مصباح-شبکه رادیوئی معارف) 01:18:21
استاد احمد ابوالقاسمی-آموزش صوت و لحن در تلاوت قرآن کریم جلسه اول (برنامه مصباح-شبکه رادیوئی معارف) 01:20:01
احمد ابوالقاسمی-تلاوت مجلسی سوره مبارکه آل عمران آیات 144-148 12:21
احمد ابوالقاسمی- تلاوت مجلسی سوره مبارکه ابراهیم آیات 23-41 22:07
احمد ابوالقاسمی-تلاوت مجلسی سوره مبارکه واقعه 17:23
احمد ابوالقاسمی-تلاوت مجلسی سوره انسان آیات 1-18 11:57
احمد ابوالقاسمی-تلاوت مجلسی سوره انعام 09:58
احمد ابوالقاسمی-تلاوت مجلسی سوره مبارکه نمل 15:45عنوان زمان
احمد ابوالقاسمی-تلاوت مجلسی سوره مبارکه آل عمران 31-41 29:18
احمد ابو القاسمی - تلاوت سوره احزاب 15:16
احمد ابوالقاسمی | تلاوت مجلسی سوره شوری آیات 22 تا 28، کوثر 00:12:54
احمد ابوالقاسمی | تلاوت مجلسی سوره انعام آیات 95 تا 105 00:21:12
حجرات آیات 1تا8، مزّمّل 20 00:15:16
قرائت در حضور رهبر-1390 11:40
سوره شعراء 192-220 08:25
سوره بقره 233-235 06:55
سوره روم 28-37 08:00
سوره لقمان 33 تا آخر 03:40
سوره بقره 255-257 05:15
سوره احزاب 28-34 06:25
سوره نمل 67-82 08:20
سوره مریم آیات 13:12
لقد انزلنا الیکم ... 00:17
سوره اسراء آیات 105 تا آخر 10:20
مجادله 1 تا 10 11:34
بقره 255 تا 257 (آیت الکرسی) 04:20
زمر 10 23 10:28
مریم 25 و 26 00:23عنوان زمان
مریم 29 و 30 00:32
نمل 15 تا 44 25:31
سوره مبارکه ی زمر آیات 10 تا 18 09:31
سوره ی اسراء ی حدید آیات 23 تا 38 12:19
سوره ی مبارکه ی حدید آیات 1 تا 12 12:30
قصار الصور 37:24