اموزش صوتی مقام بیات و زیر شاخه هایش

مقام بیات که به ام النغمات یا ام المقامات معروف است زیر شاخه ها و گوشه هایی دارد که عبارت اند از:لامی/صافی/ابراهیمی/کرد/مصری/شوری/حسینی/دشتی/نوا/محیر/دوکا/رمل/علی و... که ما در این پست به اموزش صوتی مهمترین ان ها خواهیم پرداخت.

دونکته:

از بهترین محل های اجرای بیات,علاوه بر ابتدا و انتهای تلاوت,ایاتی با مضامین دعا,حکایت و پند و اندرز هستند.

اگر بیات در اوج اجرا شود رفتن به صبا بهتر است و اگر در گام بایین اجرا شود منتقل شدن به مقام رست ارجح است.


توضیحاتدریافت
1-بیات اصلی قرار
2-بیات اصلی قرار
3-بیات اصلی قرار
4-بیات اصلی نوی
5-بیات اصلی نوی
6-بیات اصلی نوی
7-بیات شوری
8-بیات شوری
9-بیات شوری
10-بیات شوری
11-بیات حسینی
12-بیات حسینی
13-بیات حسینی
14-بیات اصلی جواب
15-بیات اصلی جواب
16-بیات اصلی جواب
17-بیات شوری جواب الجواب
18-بیات شوری جواب الجواب
19-بیات شوری جواب الجواب


رمز فایل ها:mogharrabin.irتذکر:چه این اموزش چه اموزش های بعدی که به وزن عنوان این پست در سایت قرار میگیرند اختصاصی سایت مقربین میباشند.

لذا کپی این پست ها به شرط تغییر ندادن تگ های فایل ها) شرعا اشکالی ندارد.