اموزش صوتی مقام رست و زیر شاخه هایش

مقام رست که به « اب النغمات » یا « ملک المقامات » معروف است زیر شاخه هایی دارد که هر یک با کیفیت لحنی مخصوص به خود، پیام های تأثیر گزاری از جمله: آغاز بهار، حقیقت، سرگذشت انسان های حقیقت جو، مبارزه و ایجاد تصویری زیبا از حقیقت و درستی در ذهن شنونده ایجاد می کند.

بهتر است این مقام را پس از مقامات بیات، نهاوند، سه گاه و چهارگاه ارائه کنیم. اما با توجه به توانمندی این مقام، قاریان قرآن می توانند در هر موقعیتی از تلاوت، به راحتی از آن استفاده کنند.

این مقام را می توان با مقام بیات، حجاز، نهاوند و سه گاه ترکیب کرد.

لینک های دانلود اصلاح شدند.

عنواندریافت
1-رست اصلی جواب
2-رست اصلی جواب
3-رست علی نوی
4-رست علی نوی
5-رست