اموزش صوتی مقام نهاوند و زیر شاخه هایش

نهاوند یکی از مقام‌های متعادل و قابل مانور، دارای ماهیتی لطیف و منعطف از نظر لحنی بوده، و ظرافت و لطافت ویژه‌ای را طلب می‌کند. به طوری که نه لحن خیلی خفیف از آن استنباط می‌گردد. بلکه ترکیبی از آن‌هاست. نهاوند نه مانند صبا و حجاز و رست دارای ریتم، لحن سنگین، بلند، موکد و گرم است و نه مانند سه‌گاه مهیج و محرک، بلکه میانه‌ای از این مقامات می‌باشد و همچون دانه‌ی مروارید در مقامات دیگر خودنمایی می‌کند.

معمولاً پس از حجاز و سه‌گاه و صبا به این مقام منتقل می‌شوند.

از مقامات فرعی آن می‌توان به »نکریز» اشاره نمود و همچنین نغمه‌های «بوسیلکسلطانی یا عشاق، فرحزا و حصار» را نیز جزء این مقام دانسته‌اند.

توضیحاتدریافت
1-نهاوند
2-نهاوند
3-جواب نهاوند
4-جواب نهاوند