برنامه اندروید نور مطهر(مجموعه کتب شهید مطهری)

مقام معظم رهبری(دام ظله):<< اگر کسی فقط همین آثار ایشان را یک دور با دقت بخواند این کافی است که او را به یک سطح راقی(عالی و بلند)از معارف اسلامی برساند.>>

برنامه اندرویدی نور مطهر شامل 72جلد از آثار شهید مطهری است ویژه طرح های مطالعاتی و با ارائه امکاناتی متنوع از جمله امکان مطالعه از آسان به مشکل,جستجو,آخرین مطالعه و...شما میتوانید این برنامه فوق العاده کاربردی را در ادامه مطلب دانلود کنید...

توضیححجمدریافت
برنامه نور مطهر ویژه اندروید10m