دانلود ترتیل حامد شاکر نژاد به تفکیک سوره و جزء و صفحه با کیفیت عالی

در این پست از سایت مقربین میتوانید ترتیل فوق العاده زیبای استاد حامد شاکر نژاد را هم به تفکیک جزء و هم به تفکیک سوره با بهترین کیفیت دانلود کنید.حامد شاکر نژاد وقتی فقط 5 سال سن داشت به خوبی مصطفی اسماعیل را تقلید میکرد.

حامد پس از اینکه در مسابقات مختلف کشوری مقام نخست را کسب کرده بود در سن 11 سالگی برای شرکت در مسابقات بین المللی به عربستان رفت؛مسابقاتی که مخصوص بزرگسالان و ملاک شرکت در آن حفظ بودن 5 جزء از قرآن بود.الحق که در این مسابقه هم خوب درخشید طوری که پادشاه وقت عربستان را به وجد آورد و علاوه بر جایزه مادی اجازه داد حامد یک ساعت در خانه کعبه به راز ونیاز بپردازد؛ او اولین وکوچکترین قاری ایرانی بود که وارد خانه خدا میشد.
استاد حاج حامد شاکرنژاد بارها و بارها در داخل و خارج کشور با تلاوت هایش تعجب همگان را برانگیخته که چگونه با توجه به معنا می خواند طوری که انگار همین حالا آیه نازل شده است و چگونه فنون مختلف تلاوت را با استادی تمام به کار میبندد تا تلاوتی مورد رضایت خدا داشته باشد.

لینک های دانلود به تفکیک جزء
فایل صوتی دانلود جزء اول قرآن کریم
فایل صوتی دانلود جزء دوم قرآن کریم
فایل صوتی دانلود جزء سوم قرآن کریم
فایل صوتی دانلود جزء چهارم قرآن کریم
فایل صوتی دانلود جزء پنجم قرآن کریم
فایل صوتی دانلود جزء ششم قرآن کریم
فایل صوتی دانلود جزء هفتم قرآن کریم
فایل صوتی دانلود جزء هشتم قرآن کریم
فایل صوتی دانلود جزء نهم قرآن کریم
فایل صوتی دانلود جزء دهم قرآن کریم
فایل صوتی دانلود جزء یازدهم قرآن کریم
فایل صوتی دانلود جزء دوازدهم قرآن کریم
فایل صوتی دانلود جزء سیزدهم قرآن کریم
فایل صوتی دانلود جزء چهاردهم قرآن کریم
فایل صوتی دانلود جزء پانزدهم قرآن کریم
فایل صوتی دانلود جزء شانزدهم قرآن کریم
فایل صوتی دانلود جزء هفدهم قرآن کریم
فایل صوتی دانلود جزء هجدهم قرآن کریم
فایل صوتی دانلود جزء نوزدهم قرآن کریم
فایل صوتی دانلود جزء بیستم قرآن کریم
فایل صوتی دانلود جزء بیست و یکم قرآن کریم
فایل صوتی دانلود جزء بیست و دوم قرآن کریم
فایل صوتی دانلود جزء بیست و سوم قرآن کریم
فایل صوتی دانلود جزء بیست و چهارم قرآن کریم
فایل صوتی دانلود جزء بیست و پنجم قرآن کریم
فایل صوتی دانلود جزء بیست و ششم قرآن کریم
فایل صوتی دانلود جزء بیست و هفتم قرآن کریم
فایل صوتی دانلود جزء بیست و هشتم قرآن کریم
فایل صوتی دانلود جزء بیست و نهم قرآن کریم
فایل صوتی دانلود جزء سی ام قرآن کریم
password.png

www.p30download.com


لینک های دانلود به تفکیک سوره

عنوان زمان
حامد شاکرنژاد / ترتیل سوره تکاثر00:00:39
حامد شاکرنژاد / ترتیل سوره حمد00:00:50
حامد شاکرنژاد / ترتیل سوره بقره02:25:53
حامد شاکرنژاد / ترتیل سوره آل عمران01:20:27
حامد شاکرنژاد / ترتیل سوره نساء01:29:32
حامد شاکرنژاد / ترتیل سوره مائده01:09:51
حامد شاکرنژاد / ترتیل سوره انعام01:11:37
حامد شاکرنژاد / ترتیل سوره اعراف01:22:06
حامد شاکرنژاد / ترتیل سوره انفال00:31:59
حامد شاکرنژاد / ترتیل سوره توبه01:01:16
حامد شاکرنژاد / ترتیل سوره یونس00:47:23
حامد شاکرنژاد / ترتیل سوره هود00:48:51
حامد شاکرنژاد / ترتیل سوره یوسف00:42:21
حامد شاکرنژاد / ترتیل سوره رعد00:18:55
حامد شاکرنژاد / ترتیل سوره ابراهیم00:18:59
حامد شاکرنژاد / ترتیل سوره حجر00:14:41
حامد شاکرنژاد / ترتیل سوره نحل00:40:40
حامد شاکرنژاد / ترتیل سوره اسراء00:32:22
حامد شاکرنژاد / ترتیل سوره کهف00:32:33
حامد شاکرنژاد / ترتیل سوره مریم00:19:23
حامد شاکرنژاد / ترتیل سوره غافر00:27:28
حامد شاکرنژاد / ترتیل سوره فصلت00:18:03
حامد شاکرنژاد / ترتیل سوره شوری00:19:46
حامد شاکرنژاد / ترتیل سوره زخرف00:19:21
حامد شاکرنژاد / ترتیل سوره دخان00:07:45
حامد شاکرنژاد / ترتیل سوره جاثیه00:10:16
حامد شاکرنژاد / ترتیل سوره احقاف00:13:16
حامد شاکرنژاد / ترتیل سوره محمّد00:11:28
حامد شاکرنژاد / ترتیل سوره فتح00:11:30
حامد شاکرنژاد / ترتیل سوره حجرات00:07:35
حامد شاکرنژاد / ترتیل سوره ق00:07:41
حامد شاکرنژاد / ترتیل سوره ذاریات00:07:50
حامد شاکرنژاد / ترتیل سوره طور00:06:41
حامد شاکرنژاد / ترتیل سوره نجم00:07:13
حامد شاکرنژاد / ترتیل سوره قمر00:07:50
حامد شاکرنژاد / ترتیل سوره الرحمن00:10:07
حامد شاکرنژاد / ترتیل سوره واقعه00:09:57
حامد شاکرنژاد / ترتیل سوره حدید00:12:31
حامد شاکرنژاد / ترتیل سوره مجادله00:10:31
حامد شاکرنژاد / ترتیل سوره حشر00:10:35
حامد شاکرنژاد / ترتیل سوره طه00:27:14
حامد شاکرنژاد / ترتیل سوره انبیاء00:26:23
حامد شاکرنژاد / ترتیل سوره حج00:26:16
حامد شاکرنژاد / ترتیل سوره مومنون00:22:15
حامد شاکرنژاد / ترتیل سوره نور00:30:28
حامد شاکرنژاد / ترتیل سوره فرقان00:19:16
حامد شاکرنژاد / ترتیل سوره شعراء00:29:56
حامد شاکرنژاد / ترتیل سوره نمل00:25:38
حامد شاکرنژاد / ترتیل سوره قصص00:32:08
حامد شاکرنژاد / ترتیل سوره عنکبوت00:21:51
حامد شاکرنژاد / ترتیل سوره روم00:18:29
حامد شاکرنژاد / ترتیل سوره لقمان00:11:22
حامد شاکرنژاد / ترتیل سوره سجده00:08:09
حامد شاکرنژاد / ترتیل سوره احزاب00:30:03
حامد شاکرنژاد / ترتیل سوره سبأ00:18:47
حامد شاکرنژاد / ترتیل سوره فاطر00:16:35
حامد شاکرنژاد / ترتیل سوره یس00:15:39
حامد شاکرنژاد / ترتیل سوره صافات00:20:48
حامد شاکرنژاد / ترتیل سوره ص00:16:49
حامد شاکرنژاد / ترتیل سوره زمر00:25:14
حامد شاکرنژاد / ترتیل سوره ممتحنه00:08:44
حامد شاکرنژاد / ترتیل سوره صف00:05:03
حامد شاکرنژاد / ترتیل سوره جمعه00:03:58
حامد شاکرنژاد / ترتیل سوره منافقون00:04:27
حامد شاکرنژاد / ترتیل سوره تغابن00:05:36
حامد شاکرنژاد / ترتیل سوره طلاق00:06:34
حامد شاکرنژاد / ترتیل سوره تحریم00:06:13
حامد شاکرنژاد / ترتیل سوره ملک00:06:36
حامد شاکرنژاد / ترتیل سوره قلم00:06:23
حامد شاکرنژاد / ترتیل سوره حاقه00:05:43
حامد شاکرنژاد / ترتیل سوره معارج00:04:58
حامد شاکرنژاد / ترتیل سوره نوح00:04:43
حامد شاکرنژاد / ترتیل سوره جنّ00:05:37
حامد شاکرنژاد / ترتیل سوره مزّمّل00:04:07
حامد شاکرنژاد / ترتیل سوره مدّثّر00:05:33
حامد شاکرنژاد / ترتیل سوره قیامه00:03:25
حامد شاکرنژاد / ترتیل سوره انسان00:05:33
حامد شاکرنژاد / ترتیل سوره مرصلات00:04:32
حامد شاکرنژاد / ترتیل سوره نبأ00:04:20
حامد شاکرنژاد / ترتیل سوره نازعات00:04:07
حامد شاکرنژاد / ترتیل سوره عبس00:03:36
حامد شاکرنژاد / ترتیل سوره تکویر00:02:22
حامد شاکرنژاد / ترتیل سوره انفطار00:01:56
حامد شاکرنژاد / ترتیل سوره مطفّفین00:04:07
حامد شاکرنژاد / ترتیل سوره انشقاق00:02:22
حامد شاکرنژاد / ترتیل سوره بروج00:02:21
حامد شاکرنژاد / ترتیل سوره طارق00:01:35
حامد شاکرنژاد / ترتیل سوره اعلی00:01:36
حامد شاکرنژاد / ترتیل سوره غاشیه00:02:00
حامد شاکرنژاد / ترتیل سوره فجر00:03:18
حامد شاکرنژاد / ترتیل سوره بلد00:01:47
حامد شاکرنژاد / ترتیل سوره شمس00:01:16
حامد شاکرنژاد / ترتیل سوره لیل00:01:48
حامد شاکرنژاد / ترتیل سوره ضحی00:00:59
حامد شاکرنژاد / ترتیل سوره انشراح00:00:36
حامد شاکرنژاد / ترتیل سوره تین00:00:51
حامد شاکرنژاد / ترتیل سوره علق00:01:27
حامد شاکرنژاد / ترتیل سوره قدر00:00:38
حامد شاکرنژاد / ترتیل سوره بیّنه00:02:02
حامد شاکرنژاد / ترتیل سوره زلزله00:00:50
حامد شاکرنژاد / ترتیل سوره عادیات00:00:53
حامد شاکرنژاد / ترتیل سوره قارعه00:00:52
حامد شاکرنژاد / ترتیل سوره عصر00:00:19
حامد شاکرنژاد / ترتیل سوره همزه00:00:43
حامد شاکرنژاد / ترتیل سوره فیل00:00:30
حامد شاکرنژاد / ترتیل سوره قریش00:00:30
حامد شاکرنژاد / ترتیل سوره ماعون00:00:37
حامد شاکرنژاد / ترتیل سوره کوثر00:00:18
حامد شاکرنژاد / ترتیل سوره کافرون00:00:43
حامد شاکرنژاد / ترتیل سوره نصر00:00:28
حامد شاکرنژاد / ترتیل سوره مسد00:00:31
حامد شاکرنژاد / ترتیل سوره اخلاص00:00:15
حامد شاکرنژاد / ترتیل سوره فلق00:00:26
حامد شاکرنژاد / ترتیل سوره ناس00:00:42

password.png

www.rasekhoon.net


f.png
تبادل نظر
در انجمن محبوب مقربین

لینک های دانلود به تفکیک صفحه
بزودی...