دانلود جلسات 50-1 کلبه کرامت دکتر حسن عباسی

قصد داریم سلسله جلسات کلبه کرامت دکتر حسن عباسی را که از سال 85 آغاز شده و تا امروز ادامه دارد را به تفکیک 50 جلسه 50 جلسه در سایت برای دانلود با لینک مستقیم قرار دهیم.
جلسات 50-1 در این پست آماده شده است.
فایل ها به صورت تصویری هستند که به مرور فایل های صوتی شان هم در ذیل فایل تصویری برای دانلود قرار خواهند گرفت.
آخرین تغییرات(جمعه 22اسفند 93)
تا جلسه 50 تکمیل شد.

http://dl5.zahra-media.ir/dr%20abbasi/kolbeye%20keramat/image/1.jpg
|جلسات کلبه کرامت:جلسه 1|
|موضوع:درآمدی بر سیاست گذاری ، تصمیم سازی و چاره اندیشی|
|زمان:5 بهمن 85|
| مدت:1 ساعت و 18 دقیقه |
فایل تصویری (mp4)

[تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif]


http://dl5.zahra-media.ir/dr%20abbasi/kolbeye%20keramat/image/2.jpg
|جلسات کلبه کرامت:جلسه 2|
|موضوع:درآمدی بر مبانی دکترینولوژی|
|زمان:5 بهمن 85|
| مدت:1 ساعت و 4 دقیقه |
فایل تصویری (mp4)

[تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif]


http://dl5.zahra-media.ir/dr%20abbasi/kolbeye%20keramat/image/3.jpg
|جلسات کلبه کرامت:جلسه 3|
|موضوع:انطباق چاره و سیاست در تصمیم و اجرا|
|زمان: 12 بهمن 85|
| مدت: ۱ ساعت و ۳۲ دقیقه|
فایل تصویری (mp4)

[تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif]


http://dl5.zahra-media.ir/dr%20abbasi/kolbeye%20keramat/image/4.jpg
|جلسات کلبه کرامت:جلسه 4|
|موضوع:درآمدی بر درخت فلسفه|
|زمان:12 بهمن 85|
| مدت: 1 ساعت و 29 دقیقه|
فایل تصویری (mp4)

[تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif]


http://dl5.zahra-media.ir/dr%20abbasi/kolbeye%20keramat/image/5.jpg
|جلسات کلبه کرامت:جلسه 5|
|موضوع:درآمدی بر طرح تطبیقی استراتژیک مدرنیسم و اسلام|
|زمان:3 اسفند 85|
| مدت: 1 ساعت و 5 دقیقه |
فایل تصویری (mp4)

[تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif]


http://dl5.zahra-media.ir/dr%20abbasi/kolbeye%20keramat/image/6.jpg
|جلسات کلبه کرامت:جلسه 6|
|موضوع: انطباق طرح استراتژیک با فلسفه|
|زمان: 3 اسفند 85|
| مدت: ۱ ساعت و ۲۳ دقیقه|
فایل تصویری (mp4)

[تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif]


http://dl5.zahra-media.ir/dr%20abbasi/kolbeye%20keramat/image/7.jpg
|جلسات کلبه کرامت:جلسه 7|
|موضوع:درآمدی بر طرح تطبیقی کلبه کرامت و کلبه دیجیتالی|
|زمان: 10 اسفند 85|
| مدت: 1 ساعت و 20 دقیقه|
فایل تصویری (mp4)

[تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif]


http://dl5.zahra-media.ir/dr%20abbasi/kolbeye%20keramat/image/8.jpg
|جلسات کلبه کرامت:جلسه 8|
|موضوع:درآمدی بر جنین حکمت|
|زمان:10 اسفند 85|
| مدت:1 ساعت و 22 دقیقه|
فایل تصویری (mp4)

[تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif]


http://dl5.zahra-media.ir/dr%20abbasi/kolbeye%20keramat/image/9.jpg
|جلسات کلبه کرامت:جلسه 9|
|موضوع:انسان شناسی تطبیقی یونانی و قرآنی|
|زمان:17 اسفند 85|
| مدت:1 ساعت و 41 دقیقه |
فایل تصویری (mp4)

[تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif]


http://dl5.zahra-media.ir/dr%20abbasi/kolbeye%20keramat/image/10.jpg
|جلسات کلبه کرامت:جلسه 10|
|موضوع:درآمدی بر فرآیند معماری اندیشه تمدنی و هجری|
|زمان:17 اسفند 85|
| مدت:58 دقیقه |
فایل تصویری (mp4)
[تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif]


http://dl5.zahra-media.ir/dr%20abbasi/kolbeye%20keramat/image/11.jpg
|جلسات کلبه کرامت:جلسه 11|
|موضوع:عالم غربی ، دنیاسازی|
|زمان:24 اسفند 85|
| مدت:1 ساعت و 7 دقیقه |
فایل تصویری (mp4)

[تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif]


http://dl5.zahra-media.ir/dr%20abbasi/kolbeye%20keramat/image/12.jpg
|جلسات کلبه کرامت:جلسه 12|
|موضوع:عالم اسلامی ، عقبی سازی|
|زمان:24 اسفند 85|
| مدت:1 ساعت و 12 دقیقه |
فایل تصویری (mp4)

[تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif]


http://dl5.zahra-media.ir/dr%20abbasi/kolbeye%20keramat/image/13.jpg
|جلسات کلبه کرامت:جلسه 13|
|موضوع:انتقال شناسی|
|زمان:16 فروردین 86|
| مدت:1 ساعت و 40 دقیقه |
فایل تصویری (mp4)

[تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif]


http://dl5.zahra-media.ir/dr%20abbasi/kolbeye%20keramat/image/14.jpg
|جلسات کلبه کرامت:جلسه 14|
|موضوع:پارادایم تطبیقی ۲ – سوپر پارادایم اومانیسم|
|زمان:16 فروردین 86|
| مدت:1 ساعت و 34 دقیقه |
فایل تصویری (mp4)

[تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif]


http://dl5.zahra-media.ir/dr%20abbasi/kolbeye%20keramat/image/15.jpg
|جلسات کلبه کرامت:جلسه 15|
|موضوع:پارادایم تطبیقی ۳ – استعلاء شناسی|
|زمان:23 فروردین 86|
| مدت:1 ساعت و 30 دقیقه |
فایل تصویری (mp4)

[تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif]


http://dl5.zahra-media.ir/dr%20abbasi/kolbeye%20keramat/image/16.jpg
|جلسات کلبه کرامت:جلسه 16|
|موضوع:پارادایم تطبیقی ۴ – ابر وادی خداگرایی|
|زمان:23 فروردین 86|
| مدت:1 ساعت و 30 دقیقه |
فایل تصویری (mp4)

[تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif]


http://dl5.zahra-media.ir/dr%20abbasi/kolbeye%20keramat/image/17.jpg
|جلسات کلبه کرامت:جلسه 17|
|موضوع:انتقال شناسی اقتصادی – اجتماعی و نظامی‌در غرب|
|زمان:30 فروردین 86|
| مدت:1 ساعت و 34 |
فایل تصویری (mp4)

[تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif]


http://dl5.zahra-media.ir/dr%20abbasi/kolbeye%20keramat/image/18.jpg
|جلسات کلبه کرامت:جلسه 18|
|موضوع: دکترین کرشمه ی استر|
|زمان:30 فروردین 86|
| مدت:2 ساعت و 5 دقیقه |
فایل تصویری (mp4)

[تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif]


http://dl5.zahra-media.ir/dr%20abbasi/kolbeye%20keramat/image/19.jpg
|جلسات کلبه کرامت:جلسه 19|
|موضوع:درآمدی بر دکترین توسعه ، رشد و تعالی|
|زمان:6 اردیبهشت 86|
| مدت:1 ساعت و 45 دقیقه |
فایل تصویری (mp4)

[تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif]


http://dl5.zahra-media.ir/dr%20abbasi/kolbeye%20keramat/image/20.jpg
|جلسات کلبه کرامت:جلسه 20|
|موضوع:رویارویی جهان نور و ظلمت|
|زمان:6 اردیبهشت 86|
| مدت:39 دقیقه |
فایل تصویری (mp4)

[تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif]

http://dl5.zahra-media.ir/dr%20abbasi/kolbeye%20keramat/image/21.jpg
|جلسات کلبه کرامت:جلسه 21|
|موضوع:دکترینولوژی ۱ – قاعده و یقین|
|زمان:13 اردیبهشت 86|
| مدت:1 ساعت و 8 دقیقه |
فایل تصویری (mp4)

[تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif]


http://dl5.zahra-media.ir/dr%20abbasi/kolbeye%20keramat/image/22.jpg
|جلسات کلبه کرامت:جلسه 22|
|موضوع:دکترینولوژی ۲ – قواعد و اقدام|
|زمان:13 اردیبهشت 86|
| مدت:1 ساعت و 1 دقیقه |
فایل تصویری (mp4)

[تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif]


http://dl5.zahra-media.ir/dr%20abbasi/kolbeye%20keramat/image/23.jpg
|جلسات کلبه کرامت:جلسه 23|
|موضوع: دکترینولوژی ۳ – عزیمت در محیط|
|زمان:20 اردیبهشت 86|
| مدت:1 ساعت و 9 دقیقه |
فایل تصویری (mp4)

[تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif]


http://dl5.zahra-media.ir/dr%20abbasi/kolbeye%20keramat/image/24.jpg
|جلسات کلبه کرامت:جلسه 24|
|موضوع:دکترینولوژی ۴ – عمق سیاست|
|زمان:20 اردیبهشت 86|
| مدت:1 ساعت و 8 دقیقه |
فایل تصویری (mp4)

[تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif]


http://dl5.zahra-media.ir/dr%20abbasi/kolbeye%20keramat/image/25.jpg
|جلسات کلبه کرامت:جلسه 25|
|موضوع:دکترینولوژی ۵ – عیار سنجی اقدام|
|زمان:27 اردیبهشت 86|
| مدت:1 ساعت و 31 دقیقه |
فایل تصویری (mp4)

[تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif]


http://dl5.zahra-media.ir/dr%20abbasi/kolbeye%20keramat/image/26.jpg
|جلسات کلبه کرامت:جلسه 26|
|موضوع:دکترینولوژی ۶ – قواعد سیستم|
|زمان:27 اردیبهشت 86|
| مدت:1 ساعت و 15 دقیقه |
فایل تصویری (mp4)

[تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif]


http://dl5.zahra-media.ir/dr%20abbasi/kolbeye%20keramat/image/27.jpg
|جلسات کلبه کرامت:جلسه 27|
|موضوع:دکترینولوژی ۷ – درآمدی بر بیوسیبورگ|
|زمان:3 خرداد 86|
| مدت:53 دقیقه |
فایل تصویری (mp4)

[تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif]


http://dl5.zahra-media.ir/dr%20abbasi/kolbeye%20keramat/image/28.jpg
|جلسات کلبه کرامت:جلسه 28|
|موضوع:دکترینولوژی ۸ – دکترین سیستم|
|زمان:3 خرداد 86|
| مدت:1 ساعت و 17 دقیقه |
فایل تصویری (mp4)

[تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif]


http://dl5.zahra-media.ir/dr%20abbasi/kolbeye%20keramat/image/30.jpg
|جلسات کلبه کرامت:جلسه 30|
|موضوع:دکترینولوژی ۱۰ – سیستم‌های فطری|
|زمان:10 خرداد 86|
| مدت:1 ساعت و 18 دقیقه |
فایل تصویری (mp4)

[تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif]


http://dl5.zahra-media.ir/dr%20abbasi/kolbeye%20keramat/image/31.jpg
|جلسات کلبه کرامت:جلسه 31|
|موضوع:دکترینولوژی ۱۱ – هویت سیستمی |
|زمان:17 خرداد 86|
| مدت:1 ساعت و 43 دقیقه |
فایل تصویری (mp4)

[تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif]


http://dl5.zahra-media.ir/dr%20abbasi/kolbeye%20keramat/image/32.jpg
|جلسات کلبه کرامت:جلسه 32|
|موضوع:دکترینولوژی ۱۲ – جایگاه دکترین در سیاست و چاره|
|زمان:17 خرداد 86|
| مدت:55 دقیقه |
فایل تصویری (mp4)

[تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif]


http://dl5.zahra-media.ir/dr%20abbasi/kolbeye%20keramat/image/33.jpg
|جلسات کلبه کرامت:جلسه 33|
|موضوع: جامعه ی رحمی 1|
|زمان:24 خرداد 86|
| مدت:1 ساعت و 25 دقیقه |
فایل تصویری (mp4)

[تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif]


http://dl5.zahra-media.ir/dr%20abbasi/kolbeye%20keramat/image/34.jpg
|جلسات کلبه کرامت:جلسه 34|
|موضوع: عرصه شناسی|
|زمان:24 خرداد 86|
| مدت:1 ساعت و 27 دقیقه |
فایل تصویری (mp4)

[تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif]


http://dl5.zahra-media.ir/dr%20abbasi/kolbeye%20keramat/image/35.jpg
|جلسات کلبه کرامت:جلسه 35|
|موضوع:دکترینولوژی ۱۵ – درآمدی بر تئوری بازی‌ها در سیاست|
|زمان:31 خرداد 86|
| مدت:1 ساعت و 31 دقیقه |
فایل تصویری (mp4)

[تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif]


http://dl5.zahra-media.ir/dr%20abbasi/kolbeye%20keramat/image/36.jpg
|جلسات کلبه کرامت:جلسه 36|
|موضوع:درآمدی بر مهندسی سیاسی|
|زمان:31 خرداد 86|
| مدت:1 ساعت و 18 دقیقه |
فایل تصویری (mp4)

[تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif]


http://dl5.zahra-media.ir/dr%20abbasi/kolbeye%20keramat/image/37.jpg
|جلسات کلبه کرامت:جلسه 37|
|موضوع:روند روابط خارجی|
|زمان:7 تیر 86|
| مدت:1 ساعت و 46 دقیقه |
فایل تصویری (mp4)

[تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif]


http://dl5.zahra-media.ir/dr%20abbasi/kolbeye%20keramat/image/38.jpg
|جلسات کلبه کرامت:جلسه 38|
|موضوع:دکترینولوژی ۱۸ – روند دیپلماسی عمومی|
|زمان:7 تیر 86|
| مدت:1 ساعت |
فایل تصویری (mp4)

[تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif]


http://dl5.zahra-media.ir/dr%20abbasi/kolbeye%20keramat/image/39.jpg
|جلسات کلبه کرامت:جلسه 39|
|موضوع:امنیت 1 – معرفت الضعف|
|زمان:14 تیر 86|
| مدت:57 دقیقه |
فایل تصویری (mp4)

[تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif]


http://dl5.zahra-media.ir/dr%20abbasi/kolbeye%20keramat/image/40.jpg
|جلسات کلبه کرامت:جلسه 40|
|موضوع:امنیت 2 – تهدید شناسی|
|زمان:14 تیر 86|
| مدت:1 ساعت و 7 دقیقه |
فایل تصویری (mp4)

[تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif]


http://dl5.zahra-media.ir/dr%20abbasi/kolbeye%20keramat/image/41.jpg
|جلسات کلبه کرامت:جلسه 41|
|موضوع:قدرت شناسی|
|زمان:21 تیر 86|
| مدت:1 ساعت و 23 دقیقه|
فایل تصویری (mp4)

[تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif]


http://dl5.zahra-media.ir/dr%20abbasi/kolbeye%20keramat/image/42.jpg
|جلسات کلبه کرامت:جلسه 42|
|موضوع:مکاتب امنیت|
|زمان:21 تیر 86|
| مدت:1 ساعت و 1 دقیقه|
فایل تصویری (mp4)

[تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif]


http://dl5.zahra-media.ir/dr%20abbasi/kolbeye%20keramat/image/44.jpg
|جلسات کلبه کرامت:جلسه 44|
|موضوع:دکترینولوژی ۲۴ – امنیت ۶ – مواجه ی امنیتی کلبه کرامت با کلبه دیجیتال|
|زمان:4 مرداد 86|
| مدت:57 دقیقه |
فایل تصویری (mp4)

[تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif]


http://dl5.zahra-media.ir/dr%20abbasi/kolbeye%20keramat/image/45.jpg
|جلسات کلبه کرامت:جلسه 45|
|موضوع:مدیریت بحران|
|زمان:11 مرداد 86|
| مدت:1 ساعت و 10 دقیقه|
فایل تصویری (mp4)

[تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif]


http://dl5.zahra-media.ir/dr%20abbasi/kolbeye%20keramat/image/46.jpg
|جلسات کلبه کرامت:جلسه 46|
|موضوع:هدایت آرامش|
|زمان:11 مرداد 86|
| مدت:56 دقیقه|
فایل تصویری (mp4)

[تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif]


http://dl5.zahra-media.ir/dr%20abbasi/kolbeye%20keramat/image/47.jpg
|جلسات کلبه کرامت:جلسه 47|
|موضوع:امنیت 9 – مکعب بحران|
|زمان:18 مرداد 86|
| مدت:1 ساعت و 27 دقیقه |
فایل تصویری (mp4)

[تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif]


http://dl5.zahra-media.ir/dr%20abbasi/kolbeye%20keramat/image/48.jpg
|جلسات کلبه کرامت:جلسه 48|
|موضوع:جامعه سازی 1 – درآمدی بر جامعه سازی|
|زمان:18 مرداد 86|
| مدت:1 ساعت و 51 دقیقه|
فایل تصویری (mp4)

[تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif]


http://dl5.zahra-media.ir/dr%20abbasi/kolbeye%20keramat/image/49.jpg
|جلسات کلبه کرامت:جلسه 49|
|موضوع:جامعه سازی 2 – سیر روش درطرح ریزی جامعه|
|زمان:25 مرداد 86|
| مدت:1 ساعت و 17 دقیقه|
فایل تصویری (mp4)

[تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif]


http://dl5.zahra-media.ir/dr%20abbasi/kolbeye%20keramat/image/50.jpg
|جلسات کلبه کرامت:جلسه 50|
|موضوع:بعثت و جامعه نبوی|
|زمان:25 مرداد 86|
| مدت:1 ساعت و 23 دقیقه|
فایل تصویری (mp4)

[تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif][تصویر: heart.gif]


منایع:

مقربین+زهرا مدیا.