دانلود شاهنامه فردوسی صوتی به صورت کامل+متن pdf

دانلود شاهنامه فردوسی با صدای استاد اسماعیل قادرپناه با لینک مستقیم و کیفیت عالی.در این پست از سایت مقربین.

شاهنامه، اثر حکیم ابوالقاسم فردوسی، یکی از بزرگ‌ترین حماسه‌های جهان، مهم‌ترین نامهٔ اندیشهٔ سیاسی ایران‌شهری در دورهٔ اسلامی، شاهکار حماسی زبان فارسی و حماسهٔ ملی ایرانیان و نیز بزرگ‌ترین سند هویت ایشان است، چنان که ضیاءالدین ابن اثیر آن را قرآن ایرانیان خوانده‌است. شاهنامه اثری است منظوم در حدود پنجاه‌هزار بیت در بحر متقارب مثمن محذوف (یا مقصور) (فعولن فعولن فعولن فعل (فعول)). سرایش آن حدود سی‌سال به طول انجامید.

اپدیت:18فروردین 94

شاهنامه صوتی به تفکیک داستان اضافه شد

دانلود به صورت یکجا

 • zipلینک دانلود - قسمت اول452 مگابایت
 • zipلینک دانلود - قسمت دوم464 مگابایت
 • zipلینک دانلود - قسمت سوم309 مگابایت
 • zipلینک دانلود - قسمت چهارم309 مگابایت

 • دانلود به صورت مجزا  عنوان زمان
  آغاز كتاب‏2:20
  گفتار اندر ستايش خرد2:53
  گفتار اندر آفرينش گيهان‏3:38
  گفتار اندر آفرينش مردم‏2:06
  گفتار اندر آفرينش آفتاب‏00:46
  در آفرينش ماه‏1:05
  گفتار اندر ستايش پيامبر3:45
  گفتار اندر فراهم آوردن شاهنامه‏2:32
  داستان دقيقى سخن سراى‏1:34
  گفتار اندر بنياد نهادن اين نامه‏1:58
  در داستان ابو منصور بن محمد2:14
  اندر ستايش سلطان محمود6:40
  كيومرث4:00
  كشته شدن سيامك بر دست ديو2:55
  رفتن هوشنگ و گيومرت به جنگ ديو سياه‏2:45
  هوشنگ1:25
  بنياد نهادن جشن سده‏2:32
  آبادانى و آرامش شهرها هنگام پادشاهى هوشنگ‏2:31
  طهمورث7:33
  جمشيد12:21
  داستان ضحاك با پدرش7:56
  خواليگرى كردن ابليس6:20
  تباه شدن روزگار جمشيد4:01
  ضحاك1:48
  درمان كردن ضحاك4:38
  اندر خواب ديدن ضحاك فريدون را9:26
  اندر زادن فريدون‏4:05
  سير نشدن ضحاك از جستجو2:31
  پرسيدن فريدون نژاد خود را از مادر5:02ز
  داستان ضحاك با كاوه آهنگر13:30
  رفتن فريدون به جنگ ضحاك1:28
  پيروزى فريدون بر ضحاك و دست يافتن بر گنجهاى آن4:15
  ديدن فريدون دختران جمشيد را6:54
  داستان فريدون با كارگزار ضحاك7:17
  بند كردن فريدون ضحاك را9:46
  فريدون6:51
  فرستادن فريدون جندل را به يمن9:22
  پاسخ دادن شاه يمن جندل را4:45
  رفتن پسران فريدون نزد شاه يمن‏3:43
  بخش كردن فريدون جهان را بر پسران‏1:52
  رشك بردن سلم بر ايرج‏4:38
  پيغام سلم و تور به نزديك فريدون‏6:04
  پاسخ دادن فريدون پسران را4:53
  رفتن ايرج بسوى پدر5:30
  رفتن ايرج به نزد برادران‏2:40
  شكيبايى ايرج و برترى عقلش‏2:57
  كشته شدن ايرج بر دست برادران‏6:33
  آگاهى يافتن فريدون از كشته شدن ايرج‏7:08
  گفتار اندر زادن دختر ايرج1:32
  زادن منوچهر از مادرش‏3:58
  آگاهى شدن سلم و تور از منوچهر4:36
  پيام فرستادن پسران نزد فريدون‏3:12
  پاسخ دادن فريدون پسران را9:40
  فرستادن فريدون منوچهر را به جنگ تور و سلم‏8:06
  تاخت كردن منوچهر بر سپاه تور2:27
  مردانگى منوچهر و سپاه او در جنگ با تور2:32
  كشته شدن تور بر دست منوچهر3:13
  پيروز نامه منوچهر نزد فريدون‏3:10
  گرفتن قارن دژ الانان را6:11
  گريختن سلم و كشته شدن او به دست منوچهر5:28
  فرستادن سر سلم را به نزد فريدون‏3:17
  گفتار اندر مردن فريدون‏1:47
  منوچهر6:18
  گفتار اندر زادن زال‏7:59
  خواب ديدن سام از چگونگى كار پسر9:26
  آگه شدن منوچهر از كار سام و زال زر6:17
  بازگشتن زال به زابلستان‏4:49
  پادشاهى دادن سام زال را6:06
  آمدن زال به نزد مهراب كابلى‏8:51
  پرسيدن همسر مهراب از دستان ويژگيهاى او را3:36
  راى زدن رودابه با كنيزكان‏5:49
  رفتن كنيزكان رودابه به ديدن زال زر11:20
  بازگشتن كنيزكان به نزد رودابه4:57
  رفتن زال به نزد رودابه‏7:20
  راى زدن زال با موبدان در كار رودابه‏7:51
  نامه نوشتن زال نزديك سام نمودن چگونگى كار7:33
  راى زدن سام با موبدان بر كار زال‏4:19
  آگاهى يافتن سيندخت از كار رودابه‏8:20
  آگاهى شدن مهراب از كار دخترش‏10:02
  آگاه شدن منوچهر از كار زال و رودابه‏5:00
  آمدن سام به نزد منوچهر6:06
  رفتن سام به جنگ مهراب‏7:07
  رفتن زال به رسولى نزد منوچهر10:13
  خشم گرفتن مهراب بر سيندخت5:02
  دلخوشى دادن سام سيندخت را12:25
  آمدن زال با نامه سام نزد منوچهر3:00
  گفتارى در بخت زال در نزد ستاره‏شناسان‏1:48
  پژوهش كردن موبدان از زال‏3:49
  پاسخ دادن زال موبدان را4:36
  هنر نمودن زال در پيش منوچهر5:36
  پاسخ نامه سام از منوچهر6:12
  رسيدن زال به نزديك سام‏2:51
  رسيدن سام و دستان به كابل‏7:05
  گفتار اندر زادن رستم‏5:42
  نامگذارى رستم6:26
  آمدن سام به ديدن رستم‏8:50
  اندرز كردن منوچهر پسرش را5:41
  پادشاهى نوذر8:43
  آگاه شدن پشنگ از مرگ منوچهر6:36
  آمدن افراسياب به ايران زمين‏4:15
  رزم بارمان و قباد و كشته شدن قباد10:18
  رزم افراسياب با نوذر ديگر بار5:09
  جنگ نوذر با افراسياب سديگر بار6:59
  گرفتار شدن نوذر به دست افراسياب‏3:12
  كشته يافتن ويسه پسر خود را3:13
  تاخته كردن شماساس و خزروان به زابلستان‏3:40
  رسيدن زال به يارى مهراب‏5:35
  كشته شدن نوذر به دست افراسياب‏4:43
  آگاهى يافتن زال از مرگ نوذر10:20
  كشته شدن اغريرث به دست برادر2:58
  پادشاهى زو زوطهماسپ‏6:15
  پادشاهى گرشاسپ‏6:49
  گرفتن رستم رخش را5:06
  لشكر كشيدن زال سوى افراسياب‏2:22
  آوردن رستم كى‏قباد را از كوه البرز1:03
  راى زدن رستم با كى‏قباد11:13
  كى‏قباد3:22
  جنگ رستم با افراسياب‏5:07
  آمدن افراسياب به نزديك پدر خود6:16
  آشتى خواستن پشنگ از كى‏قباد7:47
  آمدن كى‏قباد به استخر پارس‏4:01
  كى كاوس‏4:49
  رفتن كى‏كاوس به مازندران‏8:14
  پند دادن زال كاوس را7:26
  پند دادن زال كاوس را7:26
  رفتن كاوس به مازندران‏9:40
  پيغام كاوس به زال و رستم‏7:17
  رزم كردن رستم با سه شاه و رها شدن كاوس از بند4:50
  پيغام فرستادن كاوس به نزديك قيصر روم و افراسياب‏7:05
  آراستن كاوس گيتى را2:47
  گمراه كردن اهريمن كاوس را و به آسمان رفتن كاوس‏6:14
  باز آوردن رستم كاوس را5:16
  رفتن پادشاه مازندران به جنگ كى‏كاوس‏00:42
  جنگ كاوس با شاه مازندران‏16:03
  باز آمدن كاوس به ايران زمين و گسی كردن رستم را5:30
  رزم كاوس با شاه هاماوران‏9:44
  به زن خواستن كاوس سودابه دختر شاه هاماوران را6:45
  گرفتن شاه هاماوران كاوس را7:22
  تاخته كردن افراسياب بر ايران زمين‏3:10
  پيام فرستادن رستم به نزد شاه هاماوران‏6:44
  رزم كردن رستم با سه شاه و رها شدن كاوس از بند4:50
  پيغام فرستادن كاوس به نزديك قيصر روم و افراسياب‏7:05
  آراستن كاوس گيتى را2:47
  گمراه كردن اهريمن كاوس را و به آسمان رفتن كاوس‏6:14
  باز آوردن رستم كاوس را5:16
  داستان جنگ هفت گردان‏10:09
  رزم رستم با تورانيان‏3:57
  رزم الكوس4:31
  گريختن افراسياب از رزمگاه‏2:43
  سهراب‏2:18
  آمدن رستم به نخجيرگاه‏3:07
  آمدن رستم به شهر سمنگان‏3:02
  آمدن تهمينه دختر شاه سمنگان به نزد رستم‏6:41
  زادن سهراب از مادرش تهمينه‏3:52
  فرستادن افراسياب بارمان و هومان را به نزديك سهراب‏3:34
  رسيدن سهراب به دژ سپيد3:10
  رزم سهراب با گردآفريد9:45
  نامه گژدهم به نزديك كاوس‏3:26
  گرفتن سهراب دژ سپيد را2:10
  نامه كاوس به رستم و خواندن او از زابلستان‏6:40
  خشم گرفتن كاوس بر رستم‏10:13
  لشكر كشيدن كاوس با رستم‏3:06
  كشتن رستم ژنده‏رزم را5:58
  پرسيدن سهراب نام سرداران ايران را از هجير14:05
  تاختن سهراب بر سپاه كاوس‏7:01
  رزم رستم با سهراب‏7:05
  بازگشتن رستم و سهراب به لشگرگاه‏8:31
  افگندن سهراب رستم را9:22
  كشته شدن سهراب به دست رستم‏10:12
  نوشدارو خواستن رستم از كاوس‏1:59
  زارى كردن رستم بر سهراب‏7:23
  بازگشتن رستم به زابلستان‏4:00
  داستان سياوش‏2:33
  داستان مادر سياوش‏5:52
  زادن سياوش از مادر4:38
  باز آمدن سياوش از زابلستان‏4:26
  دلدادگى سودابه بر سياوش‏4:26
  آمدن سياوش به نزد سودابه‏9:07
  آمدن سياوش دو ديگر بار به شبستان‏8:36
  رفتن سياوش سديگر بار در شبستان‏2:18
  فريب دادن سودابه كاوس را6:20
  چاره ساختن سودابه و زن جادو3:23
  پرسيدن كاوس كار بچگان را7:30
  گذشتن سياوش بر آتش‏7:02
  بخشش جان سودابه خواستن سياوش از پدر4:45
  آگاهى يافتن كاوس از آمدن افراسياب‏5:10
  لشگر كشيدن سياوش‏6:07
  نامه سياوش به كاوس‏1:39
  پاسخ نامه سياوش از كى‏كاوس‏4:22
  خواب ديدن افراسياب و ترسيدن‏3:58
  پرسيدن افرسياب موبدان را از خواب‏4:05
  197- Ferdosi- Shahnameh 0220-5.mp35:05
  آمدن گرسيوز نزد سياوش‏4:08
  پيمان كردن سياوش به افراسياب‏4:18
  فرستادن سياوش رستم را به نزد كاوس‏3:59
  پيغام دادن رستم كاوس را4:51
  فرستادن كاوس رستم را به سيستان‏1:50
  پاسخ نامه سياوش از كاوس‏5:40
  سگالش سياوش با بهرام و زنگه‏9:35
  رفتن زنگه پيش افراسياب‏6:11
  نامه افراسياب به سياوش‏4:30
  سپاه سپردن سياوش به بهرام‏3:31
  يادآورى راه سياوش به تركستان‏8:23
  ديدن سياوش افراسياب را5:00
  هنر نمودن سياوش پيش افراسياب‏10:17
  رفتن افراسياب و سياوش به شكار2:28
  به زن دادن پيران دختر خود را به سياوش‏5:07
  سخن گفتن پيران با سياوش از فرنگيس‏3:26
  سخن گفتن پيران با افراسياب‏5:19
  پيوگانى فرنگيس با سياوش‏4:10
  كشورى دادن افراسياب سياوش را6:45
  سخن گفتن سياوش با پيران از بودنيها3:31
  ساختن سياوش شهر گنگ‏دژ11:07
  یا ارحم رحماء00:50
  فرستادن افراسياب پيران را در كشورها1:11
  بنا كردن سياوش سياوشگرد را3:06
  آمدن پيران به سياوشگرد6:33
  فرستادن افراسياب گرسيوز را نزد سياوش‏5:50
  گفتار اندر گوى زدن سياوش‏9:39
  بازگشتن گرسيوز و بدگوى كردن پيش افراسياب‏11:41
  باز آمدن گرسيوز به نزد سياوش‏14:03
  نامه سياوش به افراسياب‏3:25
  آمدن افراسياب به جنگ سياوش‏2:41
  خواب ديدن سياوش‏3:29
  اندرز كردن سياوش فرنگيس را4:51
  گرفتار شدن سياوش به دست افراسياب‏10:46
  زارى كردن فرنگيس پيش افراسياب‏3:55
  كشته شدن سياوش به دست گروى‏3:15
  غمگين شدن فرنگيس بر سياوش بعد از كشته شدنش‏5:54
  رهانيدن پيران فرنگيس را5:01
  اندر زادن كى‏خسرو6:29
  سپردن پيران كى‏خسرو را به شبانان‏4:08
  آوردن پيران كى‏خسرو را پيش افراسياب‏5:50
  بازگشتن كى‏خسرو به سياوشگرد2:55
  رفتن كى‏خسرو به ايران زمين‏2:20
  آگاه شدن كاوس از كار سياوش‏1:49
  رسيدن رستم به نزد كاوس‏3:05
  كشتن رستم سودابه را و سپاه كشيدن‏4:27
  كشتن فرامرز ورزاد را4:47
  لشگر كشيدن سرخه به جنگ رستم‏8:49
  لشگر كشيدن افراسياب به كين پسر4:18
  كشته شدن پيلسم به دست رستم‏8:10
  گريختن افراسياب از رستم‏5:07
  فرستادن افراسياب خسرو را به ختن‏1:47
  پادشاهى رستم در توران زمين هفت سال بود4:20
  رفتن زواره به لشگرگاه سياوش‏2:36
  ويران كردن رستم توران زمين را3:15
  باز رفتن رستم به ايران زمين‏2:59
  ديدن گودرز كى‏خسرو را به خواب‏4:46
  رفتن گيو به توران به جستن كى‏خسرو2:05
  پنهان كردن گيو و آشكار نساختن نياكان خود5:41
  يافتن گيو كى‏خسرو را8:06
  رفتن گيو و كى‏خسرو به سياوشگرد3:00
  گرفتن كى‏خسرو بهزاد را5:47
  رفتن فرنگيس با كى‏خسرو و گيو به ايران‏2:20
  گريختن كلباد و نستهين از بر گيو4:49
  آمدن پيران از پى كى‏خسرو3:48
  جنگ پيران با گيو2:01
  گرفتار شدن پيران در دست گيو4:02
  رها كردن فرنگيس پيران را از گيو2:48
  يافتن افراسياب پيران را به راه‏5:37
  گفتگوى گيو با باژبان‏2:57
  گذشتن كى‏خسرو از جيحون‏6:00
  رفتن كى‏خسرو به ايران‏4:59
  رسيدن كى‏خسرو نزد كاوس‏3:08
  سركشى كردن توس از كى‏خسرو3:40
  خشم كردن گودرز با توس‏2:02
  رفتن گودرز و توس پيش كاوس از بهر پادشاهى‏5:00
  رفتن توس و فريبرز به دژ بهمن و باز آمدن كام نايافته‏2:54
  رفتن كى‏خسرو به دژ بهمن و گرفتن آن را6:55
  باز آمدن كى‏خسرو به پيروزى‏2:56
  بر تخت شاهى نشانيدن كاوس خسرو را1:58
  كى‏خسرو2:05
  آفرين كردن مهتران، كى‏خسرو را5:54
  گرديدن كى‏خسرو گرد پادشاهى‏2:30
  پيمان گشتن كى‏خسرو با كاوس از كين افراسياب‏7:58
  شمردن كى‏خسرو، پهلوانان را3:43
  گنجها بخشيدن خسرو، پهلوانان را9:13
  فرستادن كى‏خسرو رستم را به زمين هند3:34
  آراستن كى‏خسرو، سپاه خود را13:04
  گفتار اندر داستان فرود سياوش‏1:18
  گفتار اندر رفتن توس به تركستان‏8:18
  آگاهى يافتن فرود از آمدن توس‏5:49
  رفتن فرود و تخواره به ديدن سپاه‏5:50
  آمدن بهرام به نزد فرود به كوه‏9:18
  باز آمدن بهرام نزد توس‏3:30
  كشته شدن ريونيز بر دست فرود2:42
  كشته شدن زراسپ از دست فرود1:55
  جنگ توس با فرود5:49
  رزم گيو با فرود7:39
  جنگ بيژن با فرود3:53
  كشته شدن فرود7:12
  كشتن جريره خود را12:15
  تنگ شدن ايرانيان از برف‏5:10
  گرفتن بهرام كبوده را3:02
  گرفتن بهرام كبوده را3:02
  رزم ايرانيان با تژاو8:21
  آگاه شدن افراسياب از توس و سپاه او3:48
  شبيخون كردن پيران بر ايرانيان‏7:42
  باز خواندن كى‏خسرو توس را8:32
  درنگ خواستن فريبرز از پيران در جنگ‏4:10
  شكسته شدن ايرانيان به جنگ تركان‏14:54
  بازگشتن بهرام به جستن تازيانه به رزمگاه‏7:11
  كشته شدن بهرام بر دست تژاو7:09
  كشتن گيو، تژاو را به كين بهرام‏8:16
  بازگشتن ايرانيان به نزد خسرو5:43
  داستان كاموس كشانى‏2:21
  خوار كردن خسرو توس را4:46
  آمرزش كردن خسرو ايرانيان را3:15
  فرستادن خسرو توس را به توران‏4:31
  پيغام پيران به لشكر ايران‏3:04
  سپاه فرستادن افراسياب به نزديك پيران‏3:44
  كشتن توس ارژنگ را2:30
  جنگ هومان با توس‏12:36
  دو ديگر جنگ ايرانيان و تورانيان‏8:20
  جادوى كردن تورانيان بر سپاه ايران‏9:42
  رفتن ايرانيان به كوه هماون4:33
  گرد كردن توران سپاه، كوه هماون را9:46
  آمدن پيران از پى ايرانيان به كوه هماون3:53
  شبيخون كردن ايرانيان10:04
  آگاهى يافتن كى‏خسرو از كار سپاه8:28
  ديدن توس، سياوش را به خواب5:25
  فرستادن افراسياب، خاقان و كاموس را به يارى پيران7:27
  آمدن خاقان چين به هماون2:57
  سگالش ايرانيان از كار خود2:50
  آگاهى يافتن گودرز از آمدن رستم10:00
  رفتن خاقان چين به ديدن سپاه ايران6:40
  رسيدن فريبرز به كوه هماون4:02
  سگالش پيران با خاقان چين8:40
  رزم كردن گيو و توس با كاموس6:13
  رزم كردن گيو و توس با كاموس6:13
  رسيدن رستم نزديك ايرانيان7:19
  سپاه آراستن تورانيان و ايرانيان12:45
  رزم رستم با اشكبوس8:43
  پرسيدن پيران از آمدن رستم6:43
  سپاه آراستن تورانيان و ايرانيان5:03
  كشته شدن الوا به دست كاموس3:54
  كشته شدن كاموس به دست رستم4:50
  داستان خاقان چين4:33
  رزم چنگش با رستم5:14
  فرستادن خاقان هومان را نزد رستم8:48
  سگالش پيران با هومان و خاقان5:14
  آمدن پيران نزد رستم9:52
  سگالش تورانيان از جنگ ايرانيان11:20
  سخن گفتن رستم با سپاه خويش10:50
  سپاه آراستن ايرانيان و تورانيان4:00
  سرزنش كردن رستم با پيران6:09
  آغاز رزم‏3:56
  رزم شنگل با رستم و گريختن شنگل‏5:33
  رزم رستم با ساوه‏4:05
  كشتن رستم گهارگهانى را7:10
  گرفتار شدن خاقان8:07
  شكسته شدن سپاه تورانيان3:02
  خواسته بخش كردن رستم14:32
  نامه نوشتن رستم به كى‏خسرو5:56
  پاسخ نامه رستم از كى‏خسرو5:50
  آگاهى يافتن افراسياب از كار سپاه4:40
  جنگ رستم با كافور مردم‏خوار14:00
  آگاهى يافتن افراسياب از آمدن رستم12:54
  نامه افراسياب به پولادوند6:27
  رزم پولادوند با گيو و توس‏4:16
  رزم رستم با پولادوند5:28
  كشتى گرفتن رستم و پولادوند6:26
  گريختن افراسياب از رستم4:36
  بازگشتن رستم به درگاه شاه6:00
  بازگشتن رستم به سيستان‏2:05
  جنگ رستم با اكوان ديو3:14
  خواستن خسرو رستم را براى جنگ اكوان ديو2:06
  جستن رستم، ديو را3:35
  افگندن اكوان ديو، رستم را به دريا6:29
  آمدن افراسياب به ديدار اسپان خويش و كشتن رستم اكوان ديو را5:39
  بازگشتن رستم به ايران زمين1:12
  داستان بيژن و منيژه5:45
  دادخواهى ارمانيان از خسرو9:41
  رفتن بيژن به جنگ گرازان‏4:05
  فريب دادن گرگين، بيژن را5:20
  رفتن بيژن به ديدن منيژه دختر افراسياب‏6:22
  آمدن بيژن به سراپرده منيژه‏1:57
  بردن منيژه بيژن را به كاخ خود5:29
  بردن گرسيوز بيژن را پيش افراسياب‏11:06
  جان بيژن خواستن پيران از افراسياب‏7:46
  به زندان افگندن افراسياب بيژن را3:54
  باز رفتن گرگين به ايران زمين و دروغ گفتن در كار بيژن‏11:52
  آوردن گيو گرگين را به نزد خسرو8:22
  ديدن كى‏خسرو بيژن را در جام گيتى‏نماى‏4:12
  نامه نوشتن خسرو به رستم‏3:50
  بردن گيو نامه كى‏خسرو به نزد رستم‏7:25
  بزم ساختن رستم از بهر گيو3:45
  آمدن رستم نزد خسرو6:45
  بزم كردن كى‏خسرو با پهلوانان‏5:28
  خواست كردن رستم گرگين را از شاه‏5:28
  آراستن رستم سپاه خويش‏3:03
  رفتن رستم به شهر ختن به نزد پيران‏6:16
  آمدن منيژه به پيش رستم‏6:25
  آگاهى يافتن بيژن از آمدن رستم‏10:35
  برآوردن رستم، بيژن را از چاه‏7:01
  شبيخون كردن رستم به ايوان افراسياب‏4:38
  آمدن افراسياب به جنگ رستم‏6:26
  شكست يافتن افراسياب از ايرانيان‏4:00
  باز آمدن رستم پيش كى‏خسرو5:20
  جشن آراستن خسرو5:10
  داستان دوازده رخ‏2:54
  در خواندن افراسياب سپاه را5:53
  فرستادن كى‏خسرو گودرز را به جنگ تورانيان‏11:20
  پيام بردن گيو از گودرز نزد پيران7:56
  رفتن گيو به ويسه‏گرد به نزديك پيران‏5:24
  رده بر كشيدن هر دو سپاه‏12:46
  رفتن بيژن به نزد گيو و رزم خواستن‏7:01
  دستور نبرد خواستن هومان از پيران‏5:15
  رزم خواستن هومان از رهام‏6:02
  رزم خواستن هومان از فريبرز3:17
  رزم خواستن هومان از گودرز9:31
  آگاه شدن بيژن از كردار هومان‏11:21
  دادن گيو زره سياوش را به بيژن‏7:15
  آمدن هومان به جنگ بيژن‏8:15
  كشته شدن هومان به دست بيژن‏8:56
  شبيخون كردن نستهين و كشته شدن او8:06
  يارى خواستن گودرز از خسرو7:11
  پاسخ نامه گودرز از خسرو7:48
  سپاه آراستن خسرو6:28
  نامه نوشتن پيران به گودرز و آشتى خواستن‏14:28
  پاسخ نامه پيران از گودرز19:54
  يارى خواستن پيران از افراسياب‏7:14
  پاسخ پيام پيران از افراسياب‏9:29
  رزم ايرانيان و تورانيان به انبوه‏7:37
  رزم گيو و پيران و فرو ماندن اسب گيو10:16
  پيمان كردن گودرز و پيران به جنگ يازده رخ‏16:50
  سخن كردن پيران با نامداران خويش‏5:19
  نامزد كردن گودرز و پيران پهلوانان را براى جنگ‏8:27
  رزم فريبرز با كلباد1:05
  رزم گيو با گروى‏زره‏2:03
  رزم گرازه با سيامك‏1:39
  رزم فروهل با زنگله‏1:46
  رزم رهام با بارمان‏2:15
  رزم بيژن با رويين‏2:24
  رزم هجير با سپهرم‏1:45
  رزم زنگه‏شاوران با اوخاست‏2:50
  رزم گرگين با اندريمان‏1:52
  رزم براه با كهرم‏1:11
  رزم گودرز با پيران‏9:30
  باز آمدن گودرز به نزد پهلوانان ايران‏7:05
  زارى كردن لهاك و فرشيدورد بر پيران‏10:06
  راه توران گرفتن لهاك و فرشيدورد4:37
  رفتن گستهم از پس لهاك و فرشيدورد6:25
  رفتن بيژن از پس گستهم‏5:50
  كشته شدن لهاك و فرشيدورد به دست گستهم‏6:17
  ديدن بيژن گستهم را به مرغزار7:10
  دخمه كردن كى‏خسرو بر پيران و سران توران و كشتن گروى‏زره را8:16
  زنهار خواستن تورانيان از كى‏خسرو5:56
  باز آمدن بيژن با گستهم‏5:40
  اندر ستايش سلطان محمود14:40
  سپاه آراستن كى‏خسرو با افراسياب‏14:48
  آگاه شدن افراسياب از كشته شدن پيران و سپاه آراستن كى‏خسرو17:20
  آگاهى يافتن كى‏خسرو از آمدن افراسياب به جنگ او2:03
  آمدن پشنگ نزديك پدر، افراسياب‏8:16
  پيام فرستادن افراسياب به نزديك كى‏خسرو9:33
  پاسخ فرستادن كى‏خسرو به افراسياب‏8:09
  پاسخ فرستادن كى‏خسرو افراسياب را4:44
  رزم كى‏خسرو با شيده پسر افراسياب‏11:18
  كشته شدن شيده بر دست خسرو6:50
  رزم دو سپاه به انبوه‏16:15
  گريختن افراسياب‏4:17
  پيروز نامه نوشتن كى‏خسرو به كاوس‏2:03
  رسيدن افراسياب به گنگ‏دژ3:55
  گذشتن خسرو به جيحون‏7:51
  رزم كردن كى‏خسرو بار ديگر با افراسياب‏6:06
  پناه گرفتن افراسياب در گنگ بهشت‏9:40
  نامه افراسياب نزديك فغفور چين‏3:25
  آمدن كى‏خسرو به پيش گنگ‏دژ5:36
  آمدن جهن به پيام افراسياب‏10:15
  پاسخ دادن كى‏خسرو، جهن را9:39
  رزم كى‏خسرو به افراسياب و گرفته شدن گنگ‏دژ10:25
  گريختن افراسياب از گنگ‏دژ3:37
  زنهار دادن خسرو خويشان افراسياب را9:17
  پند دادن كى‏خسرو ايرانيان را3:15
  نامه خسرو به كاوس به نويد پيروزى‏3:36
  آگاهى يافتن خسرو از رفتن افراسياب با سپاه فغفور6:12
  نامه افراسياب به كى‏خسرو4:33
  جنگ ايرانيان با تورانيان‏4:23
  شبيخون كردن افراسياب بر كى‏خسرو و شكست يافتن‏11:30
  پيك فرستادن خاقان چين نزد كى‏خسرو2:53
  برگذشتن افراسياب از آب زره‏6:10
  فرستادن كى‏خسرو بنديان را با گنج نزد كاوس‏12:21
  پاسخ نامه خسرو از كاوس شاه‏4:33
  پيام فرستادن كى‏خسرو نزديك فغفور چين و شاه مكران‏6:32
  رزم كى‏خسرو با شاه مكران و كشته شدن شاه مكران‏9:21
  در گذشتن كى‏خسرو از آب زره‏6:51
  رسيدن كى‏خسرو به گنگ‏دژ5:46
  بازگشتن خسرو از گنگ‏دژ به سوى سياوشگرد11:26
  بازگشتن كى‏خسرو از توران به ايران زمين‏4:25
  باز آمدن كى‏خسرو به نزد نيا8:42
  گرفتار شدن افراسياب بر دست هوم از نژاد فريدون‏4:31
  گريختن افراسياب از دست هوم‏6:07
  آمدن كاوس و خسرو نزديك هوم‏12:33
  باز آمدن كاوس و خسرو به پارس‏3:18
  مردن كى‏كاوس‏4:11
  نا اميد گشتن كى‏خسرو از گيتى‏6:38
  پژوهش كردن بزرگان از بار بستن كى‏خسرو6:11
  خواندن ايرانيان زال و رستم را7:24
  در خواب ديدن كى‏خسرو سروش را4:03
  اندرز كردن زال كى‏خسرو را7:09
  پاسخ دادن كى‏خسرو زال را4:56
  نكوهش كردن زال كى‏خسرو را5:02
  پاسخ دادن كى‏خسرو و پوزش كردن زال‏7:31
  اندرز كردن كى‏خسرو به ايرانيان‏6:29
  اندرز كردن خسرو گودرز را4:42
  خواستن زال گشادنامه از خسرو براى رستم‏3:53
  گشادنامه دادن كى‏خسرو گيو را2:58
  گشادنامه دادن خسرو توس را2:21
  دادن كى‏خسرو پادشاهى به لهراسب‏8:16
  بدرود كردن كى‏خسرو به كنيزكان خود4:20
  رفتن كى‏خسرو به كوه و ناپديد شدن در برف‏7:13
  فرو شدن پهلوانان در ميان برف‏6:44
  آگه شدن لهراسب از ناپديد شدن كى‏خسرو5:15
  پادشاهى لهراسپ و آتشگاه ساختن وي به بلخ‏3:29
  رفتن گشتاسب از پيش لهراسب به خشم‏6:23
  باز آمدن گشتاسب با زرير7:34
  رفتن گشتاسب به سوى روم‏2:44
  رسيدن گشتاسب به روم‏9:05
  بردن دهگانى، گشتاسب را در خانه خويش‏2:52
  بردن دهگانى، گشتاسب را در خانه خويش‏2:52
  بردن دهگانى، گشتاسب را در خانه خويش‏2:52
  داستان كتايون دختر قيصر6:25
  دادن قيصر كتايون را به گشتاسب‏4:29
  خواستن ميرين دختر ديگر از قيصر10:44
  كشتن گشتاسب گرگ را13:08
  به زن خواستن اهرن، دختر سوم شاه را11:05
  كشتن گشتاسب، اژدها را و دادن قيصر دختر خود را به اهرن‏8:04
  هنر نمودن گشتاسب در ميدان‏8:28
  نامه قيصر به الياس و باژخواستن از او6:49
  رزم گشتاسب با الياس و كشته شدن الياس‏3:31
  باژ ايران خواستن قيصر از لهراسب‏1:05
  نامه نگارى قيصر به لهراسب‏6:31
  بردن زرير پيغام لهراسب به قيصر5:16
  باز رفتن گشتاسب با زرير به ايران زمين و دادن لهراسب تخت ايران او را10:38
  پادشاهى گشتاسپ و بخواب ديدن فردوسى دقيقى را2:26
  سخن دقيقى‏ به بلخ رفتن لهراسب و بر تخت نشستن گشتاسب‏11:28
  نپذيرفتن گشتاسب باژ ايران ارجاسپ را5:00
  نامه نوشتن ارجاسپ گشتاسپ را6:43
  پيمبران فرستادن ارجاسپ گشتاسپ را4:15
  پاسخ دادن زرير ارجاسپ را3:55
  بازگشتن فرستادگان ارجاسپ با پاسخ گشتاسپ‏7:54
  گرد آوردن گشتاسپ سپاه خود را3:19
  گفتن جاماسپ انجام رزم را با گشتاسپ‏16:51
  سپاه آراستن گشتاسپ و ارجاسپ‏4:45
  آغاز رزم ايرانيان و تورانيان‏5:10
  كشته شدن گرامى پور جاماسپ‏6:32
  كشته شدن زرير برادر گشتاسپ‏4:54
  كشته شدن زرير به دست بيدرفش‏5:34
  آگاه يافتن اسفنديار از كشته شدن زرير4:19
  رفتن اسفنديار به جنگ ارجاسپ‏6:48
  كشتن نستور و اسفنديار بيدرفش را4:30
  گريختن ارجاسپ از كارزار2:59
  بخشايش يافتن تركان از اسفنديار5:02
  باز آمدن گشتاسپ به بلخ‏4:13
  فرستادن گشتاسپ اسفنديار را به همه كشور و كيش به گرفتن ايشان از او5:22
  بدگوى كردن گرزم از اسفنديار6:03
  آمدن جاماسپ نزد اسفنديار5:13
  بند كردن گشتاسپ اسفنديار را6:35
  رفتن گشتاسپ به سيستان و سپاه آراستن ارجاسپ بار ديگر6:10
  سخن فردوسى‏ نكوهش كردن فردوسى، مر دقيقى را5:07
  آمدن سپاه ارجاسپ به بلخ و كشتن لهراسب‏8:07
  آگاه شدن گشتاسپ از كشته شدن لهراسب و سپاه كشيدن سوى بلخ‏8:11
  كشته شدن گشتاسپ از ارجاسپ‏6:41
  رفتن جاماسپ به ديدن اسفنديار11:46
  ديدن اسفنديار برادر خود فرشيدورد9:00
  رسيدن اسفنديار بر كوه به نزد گشتاسپ‏19:07
  فرستادن گشتاسپ اسفنديار را بار ديگر به جنگ افراسياب‏3:04
  داستان هفتخوان اسفنديار؛ ستايش پادشاه محمود3:32
  هفتخوان اسفنديار؛ خوان نخست: كشتن اسفنديار دو گرگ را10:26
  هفتخوان اسفنديار؛ خوان دوم: كشتن اسفنديار شيران را3:49
  هفتخوان اسفنديار؛ خوان سوم: كشتن اسفنديار اژدها را6:57
  هفتخوان اسفنديار؛ خوان چهارم: كشتن اسفنديار زن جادو را8:03
  هفتخوان اسفنديار؛ خوان پنجم: كشتن اسفنديار سيمرغ را6:50
  هفتخوان اسفنديار؛ خوان ششم: گذشتن اسفنديار از برف‏13:29
  هفتخوان اسفنديار؛ خوان هفتم: گذشتن اسفنديار از رود و كشتن گرگسار را8:59
  رفتن اسفنديار به رويين‏دژ به جامه بازارگان‏11:29
  شناختن خواهران اسفنديار را7:38
  تاختن پشوتن به رويين‏دژ5:27
  كشتن اسفنديار ارجاسپ را7:19
  كشتن اسفنديار كهرم را9:22
  نامه نوشتن اسفنديار به گشتاسپ و پاسخ او5:39
  بازگشتن اسفنديار نزد گشتاسپ‏7:55
  داستان رستم و اسفنديار2:35
  سخن اسفنديار با مادرش كتايون‏7:38
  خواستن اسفنديار پادشاهى از پدر5:36
  پاسخ دادن گشتاسپ پسر را6:49
  پند دادن كتايون اسفنديار را5:25
  سپاه آوردن اسفنديار به زابل4:03
  فرستادن اسفنديار بهمن را به نزد رستم‏9:05
  رسيدن بهمن به نزد زال‏4:13
  پيام دادن بهمن رستم را7:23
  پيام دادن بهمن رستم را7:23
  پيام دادن بهمن رستم را7:23
  پيام دادن بهمن رستم را7:23
  پاسخ دادن رستم بهمن را7:42
  بازگشتن بهمن‏4:54
  رسيدن رستم و اسفنديار با يكديگر10:48
  نخواندن اسفنديار رستم را به مهمانى‏5:15
  پوزش كردن اسفنديار از ناخواندن رستم به مهمانى‏6:48
  نكوهش كردن اسفنديار نژاد رستم‏2:40
  پاسخ رستم به اسفنديار و ستايش كردن نژاد خويش را5:35
  ستايش كردن اسفنديار نژاد خويش را5:36
  ستايش كردن رستم پهلوانى خود را8:48
  مى خوردن رستم با اسفنديار12:20
  بازگشتن رستم به ايوان خود8:28
  پند دادن زال رستم را7:07
  جنگ رستم با اسفنديار8:21
  كشته شدن پسران اسفنديار از دست زواره و فرامرز8:06
  گريختن رستم به بالاى كوه‏10:49
  سگالش رستم با خويشان‏3:41
  چاره ساختن سيمرغ، رستم را11:38
  بازگشتن رستم به جنگ اسفنديار7:05
  تير انداختن رستم اسفنديار را به چشم‏10:17
  اندرز كردن اسفنديار رستم را10:04
  آوردن پشوتن گاسونه اسفنديار نزد گشتاسپ‏11:55
  باز فرستادن رستم، بهمن را به ايران‏8:41
  داستان رستم و شغاد4:26
  رفتن رستم به كابل از بهر برادرش- شغاد13:08
  چاه كندن شاه كابل در شكارگاه و فتادن رستم و زواره در آن‏5:59
  كشتن رستم، شغاد را و مردن‏5:52
  آگاهى يافتن زال از كشته شدن رستم10:25
  سپاه كشيدن فرامرز به كين رستم و كشتن او شاه كابل را4:52
  بيهوش گشتن رودابه از سوگ رستم‏3:07
  سپردن گشتاسپ شاهى به بهمن و مردن‏3:25
  پادشاهى بهمن اسفنديار4:52
  در بند انداختن بهمن زال را6:02
  رزم فرامرز با بهمن و كشته شدن او6:09
  رها كردن بهمن زال را و بازگشتن به ايران‏5:34
  به زنى گرفتن بهمن هماى- دختر خويش- را ‏3:15
  پادشاهى هماى چهرزاد6:04
  پروردن گازر داراب را8:47
  پرسيدن داراب نژاد خود را از زن گازر و جنگ آوردن به روميان‏6:38
  آگاه شدن رشنواد از كار داراب‏5:50
  رزم داراب با سپاه روم‏6:41
  شناختن هماى پسر را4:49
  بر تخت نشاندن هماى، داراب را6:07
  پادشاهى داراب3:42
  شکستن داراب سپاه شعیب2:01
  رزم كردن داراب با فيلپوس و به زنى گرفتن دخترش را7:10
  باز فرستادن داراب ناهيد را و زادن سكندر از او5:47
  پادشاهي داراي داراب3:30
  مردن فيليپوس و بر تخت نشستن اسكندر6:20
  آمدن اسكندر به فرستادگى خويش نزد دارا10:57
  رزم دارا با اسكندر و شكست يافتن او3:00
  دو ديگر رزم دارا با اسكندر6:36
  سديگر رزم اسكندر با دارا و گريختن دارا به كرمان‏6:20
  نامه دارا به اسكندر در كار آشتى جستن‏3:05
  كشته شدن دارا به دست دستوران خود4:50
  اندرز كردن دارا با اسكندر و مردن‏11:26
  نامه نوشتن اسكندر نزد بزرگان ايران‏6:51
  پادشاهي اسکندر1:50
  نامه اسكندر نزد دلاراى- مادر روشنك‏4:01
  پاسخ دلاراى به نامه اسكندر3:36
  به زنى گرفتن اسكندر روشنك را4:13
  خواب ديدن كيد- پادشاه قنوج‏7:28
  پاسخ دادن مهران كيد را9:01
  سپاه كشيدن اسكندر سوى كيد2:13
  پاسخ كيد به نامه اسكندر و نماياندن چهار چيز شگفت‏1:56
  باز فرستادن اسكندر پيغامى را به كيد پادشاه هند براى گرفتن چهار چيز شگفت‏3:42
  فرستادن اسكندر نه مرد دانا براى ديدن چهار چيز شگفت‏4:42
  آوردن نه مرد دانا چهار چيز از كيد هندى به نزد اسكندر3:17
  آزمودن اسكندر فرزانه و پزشك و جام كيد5:43
  آزمودن اسكندر پزشك هندوستان را6:28
  آزمودن اسكندر جام كيد را3:15
  نامه اسكندر به فور هندى‏2:53
  پاسخ دادن فور هندى به نامه اسكندر2:44
  سپاه آراستن اسكندر به رزم فور7:52
  جنگ اسكندر با هندوان و كشته شدن فور بر دست او8:29
  رفتن اسكندر به ديدار خانه كعبه‏4:32
  سپاه كشيدن اسكندر سوى مصر3:45
  نامه اسكندر نزد قيدافه‏3:15
  گرفتار شدن پسر قيدافه به دست روميان‏6:24
  رفتن اسكندر به فرستادگى سوى قيدافه‏11:58
  پند دادن قيدافه اسكندر را4:23
  چاره نمودن اسكندر با طينوش‏2:25
  پاسخ طينوش به اسكندر6:40
  پيمان اسكندر با قيدافه و بازگشتن او12:55
  رفتن اسكندر به شهر برهمنان‏10:08
  رفتن اسكندر به درياى خاور3:45
  رفتن اسكندر به زمين حبش‏2:13
  رسيدن اسكندر به شهر نرم‏پايان و كشتن اژدها8:00
  ديدن اسكندر شگفتيها به شهر هروم‏12:11
  سپاه به باختر راندن اسكندر2:28
  جستن اسكندر آب زندگانى‏3:57
  گفتگوى اسكندر با مرغان‏3:14
  ديدن اسكندر اسرافيل را3:36
  بستن اسكندر بند يأجوج و مأجوج‏7:25
  ديدن اسكندر مرده را در ايوان ياكند زرد2:27
  ديدن اسكندر، درخت گويا را7:30
  رفتن اسكندر به نزديك فغفور چين‏11:45
  رسيدن اسكندر به كشور سند و جنگ كردن‏5:01
  سپاه كشيدن اسكندر سوى بابل‏4:43
  نامه اسكندر نزد ارسطاطاليس و پاسخ يافتن‏6:06
  نامه اسكندر به نزديك مادر و اندرز كردن‏5:33
  مردن اسكندر به بابل‏5:40
  مردن اسكندر به بابل‏5:40
  شيون فرزانگان بر اسكندر5:19
  شيون كردن مادر و زن اسكندر بر او4:10
  گله كردن فردوسى از پيرى و روزگار3:35
  پادشاهى اشكانيان؛ گفتار اندر ستايش سلطان محمود6:08
  آغاز داستان اشكانيان‏2:41
  خواب ديدن بابك در كار ساسان‏6:35
  زادن اردشير بابكان‏3:38
  آمدن اردشير به اردوگاه اردوان‏6:24
  ديدن گلنار اردشير را و مردن بابك‏5:44
  گريختن اردشير با گلنار3:29
  آگاهى يافتن اردوان از كار گلنار و اردشير6:40
  نامه نوشتن اردوان به پسر خود بهمن‏00:42
  گرد كردن سپاه، اردشير5:10
  جنگ كردن اردشير با بهمن و پيروزى يافتن‏4:46
  جنگ اردشير با اردوان و كشته شدن اردوان‏7:31
  جنگ اردشير با كردان‏4:43
  شبيخون زدن اردشير به كردان و پيروزى اردشير1:51
  داستان كرم هفتواد8:00
  پخش شدن گزارش كرم و افزونى دادهاى خدايى بر آنان‏4:06
  رزم اردشير با هفتواد و شكست يافتن اردشير4:27
  تاراج دادن مهرك نوشزاد خانه اردشير را3:38
  دانستن اردشير راز كرم ‏6:57
  كشتن اردشير، كرم هفتواد را7:24
  كشتن اردشير، هفتواد را4:09
  پادشاهى اردشير بابكان2:09
  سرگذشت اردشير با دختر اردوان‏6:20
  زادن شاپور اردشير2:34
  گفتگوي اردشير با وزير6:14
  گوى زدن شاپور و شناختن او را پدر5:41
  اختر پرسيدن اردشير از كيد هندى‏5:27
  به زنى گرفتن شاپور، دختر مهرك را6:18
  زادن اورمزد شاپور از دختر مهرك‏6:54
  چاره ساختن اردشير در كار پادشاهى‏17:08
  اندرز كردن شاه اردشير، مهتران ايران را4:55
  اندرز كردن اردشير، مردمان را5:47
  ستودن خراد اردشير را3:13
  آموختن پند از كار اردشير و ياد نيك او1:56
  سپردن اردشير، كار پادشاهى را به شاپور20:31
  پادشاهى شاپور پسر اردشير4:05
  رزم شاپور با روميان‏6:36
  اندرز كردن شاپور پسر خود را- اورمزد2:14
  پادشاهى اورمزد يك سال و دو ماه بود4:38
  اندرز كردن اورمزد و مردن‏8:45
  پادشاهى بهرام اورمزد3:28
  تخت سپردن بهرام اورمزد، پسر خود را بهرام بهرام و مردن‏2:13
  پادشاهى بهرام بهرام4:24
  پادشاهى بهرام بهراميان2:22
  پادشاهى نرسى بهرام3:40
  پادشاهى اورمزد نرسى5:38
  پادشاهى شاپور ذو الاكتاف3:39
  بردن طاير عرب دختر نرسى را و رفتن شاپور به رزم او3:17
  دلباخته شدن مالكه- دختر طاير- بر شاپور4:25
  بر دست شاپور دادن مالكه، دژ طاير و كشته شدن طاير5:35
  رفتن شاپور به روم و با پوست خر دوختن قيصر روم او را9:47
  رهانيدن كنيزك شاپور را از چرم خر6:10
  گريختن شاپور از روم و رسيدن به شهر ايران‏5:42
  شناختن ايرانيان، شاپور را و گرد كردن او سپاه را3:35
  نامه موبدان به پهلوان ايران4:16
  شبيخون زدن شاپور و گرفتن قيصر روم‏4:38
  نامه‏هاى شاپور به پادشاهان دور و نزديك6:56
  سپاه كشيدن شاپور به روم و رزم او با برادر قيصر4:42
  بر تخت نشانيدن روميان برانوش را4:59
  رفتن برانوش پيش شاپور و پيمان بستن با او7:30
  آمدن مانى و پيغمبر ناميدن خود4:31
  جانشين كردن شاپور، اردشير برادر خود را8:01
  پادشاهى اردشير نكوكار2:36
  پادشاهى شاپور سوم4:50
  پادشاهى بهرام شاپور4:36
  پادشاهى يزدگرد بزه‏گر3:52
  زادن بهرام- پسر يزدگرد6:23
  سپردن يزدگرد، پسرش بهرام را به منذر و نعمان10:53
  داستان بهرام با كنيزك چنگ‏زن در شكار4:19
  هنر نمودن بهرام در شكارگاه‏3:39
  آمدن بهرام با نعمان نزد پدرش- يزدگرد7:40
  بند كردن يزدگرد بهرام را و باز آمدن او به نزد منذر3:35
  آمدن يزدگرد به توس و كشتن اسب آبى او را2:14
  پاسخ موبد به شاه‏5:46
  نشاندن بزرگان، خسرو را به تخت‏3:39
  آگاهى يافتن بهرام‏گور از مردن پدرش‏4:32
  نامه نوشتن ایرانیان به منذر و پاسخ آن6:32
  آمدن بهرام‏گور در جهرم و رفتن ايرانيان به نزد او5:00
  سخن گفتن بهرام با ايرانيان و پاسخ آنان‏4:05
  سخن گفتن بهرام با ايرانيان از شايستگى خود به پادشاهى‏5:39
  تاج برداشتن بهرام‏گور از ميان شيران‏6:58
  جنگ بهرام و خسرو با شيران‏4:40
  پادشاهى بهرام گور7:13
  بدرود كردن بهرام گور، منذر و نعمان را ‏7:31
  داستان بهرام گور با لنبك آبكش‏8:12
  داستان بهرام گور با براهام جهودى‏6:05
  بخشيدن بهرام گور، خواسته براهام، لنبك را3:56
  داستان بهرام گور با مهربنداد4:15
  داستان بهرام گور با كبروى و ناروا كردن او مى را3:45
  داستان كودك موزه‏گر با شير و رواكردن بهرام گور، مى را4:55
  ويران كردن موبد بهرام گور ده را و باز آباد كردنش‏12:29
  داستان بهرام گور با چهار خواهران‏9:48
  يافتن بهرام گور، گنج جمشيد را11:35
  رفتن بهرام گور به نخجير و خواستن دختران برزين دهقان‏15:28
  هنر نمودن بهرام گور به نخجير1:40
  خواستن بهرام گور دختر گوهرفروش را29:50
  داستان بهرام گور با فرشيدورد كديور و مرد خاركن‏16:24
  رفتن بهرام گور به نخجيرگاه و كشتن شيران‏12:21
  هنر نمودن بهرام به نخجير گوران‏9:06
  داستان بهرام گور با بازرگان و شاگرد او7:21
  كشتن بهرام گور، اژدها را و داستان او با زن پاليزبان‏15:03
  سپاه كشيدن خاقان چين به ايران11:19
  تاختن بهرام گور بر خاقان چين‏3:58
  ميل برآوردن بهرام گور بر مرز ايران و توران‏3:50
  نامه بهرام گور نزد برادرش- نرسى و ايرانيان‏5:21
  بازگشتن بهرام گور به ايران زمين‏3:55
  اندرزنامه نوشتن بهرام گور به كار كارداران خود7:54
  فرستادن بهرام گور، برادر خود نرسى را به خراسان ‏3:45
  پرسش و پاسخ فرستاده رومى با موبدان ايران‏7:41
  بدرود كردن بهرام گور فرستاده قيصر را3:35
  سخن گفتن بهرام به سرداران از داد8:21
  نوشتن بهرام گور نامه به نزديك شنگل- شاه هند5:33
  رفتن بهرام گور به هندوستان با نامه خود4:00
  پاسخ دادن شنگل به نامه بهرام‏5:42
  كشتى گرفتن بهرام گور در بارگاه شنگل و هنر نمودن‏4:59
  گمان بردن شنگل بر بهرام و باز داشتن او را از ايران‏6:00
  جنگ بهرام با گرگ و كشتن او گرگ را4:28
  كشتن بهرام گور، اژدها را5:16
  به زنى كردن بهرام گور، دختر شاه هندوستان را5:12
  نامه فغفور چين به بهرام گور و پاسخ آن‏5:32
  گريختن بهرام گور از هندوستان با دختر شنگل‏8:00
  تاختن شنگل پس بهرام گور و شناختن او5:56
  پذيره شدن ايرانيان، شاه بهرام گور را6:44
  آمدن شنگل با هفت پادشاه نزد بهرام گور7:17
  بازگشتن شنگل از ايران به هندوستان‏2:24
  بخشيدن بهرام گور، خراج به دهقانان‏8:59
  خواندن بهرام گور، لوريان را از هندوستان‏3:05
  سپرى شدن روزگار بهرام گور2:54
  پادشاهى يزدگرد3:40
  پادشاهى هرمز، پسر يزدگرد2:28
  پادشاهي پيروز و هفت سال خشکسالي ايران4:32
  جنگ پيروز با تورانيان‏2:49
  نامه خوشنواز با پيروز6:07
  افتادن پيروز به چاه و كشته شدن‏4:11
  پادشاهى بلاِش پيروز2:57
  نامه نوشتن سوفراى به خوشنواز7:52
  رزم سوفراى با خوشنواز9:20
  بازگشتن قباد به ايران زمين‏4:01
  پادشاهى قباد3:34
  كشتن كواذ، سوفراى را10:45
  بند كردن ايرانيان، كواذ را و بر تخت نشاندن جاماسب3:19
  گريختن كواذ ز پناه گرفتن نزد هيتاليان‏4:50
  بازگشتن كواذ از هيتال و بر تخت نشستن او4:30
  داستان مزدك با قباد؛ پذيرفتن قباد آيين مزدك را8:06
  آويختن خسرو، مزدك را و كشتن او10:35
  جانشين كردن كواذ كسرى را3:10
  از پيرى ناليدن سراينده‏2:05
  پادشاهى كسرى نوشين روان7:41
  بخشيدن كسرى، پادشاهى را به چهار بهر5:11
  نامه نوشتن نوشين‏روان به كارداران خويش‏8:54
  داستان بابك- موبد كسرى- و ديوان سپاه دادنش‏9:56
  در داد و فرهنگ نوشين‏روان‏5:06
  برگشتن نوشين‏روان، گرد پادشاهى خويش‏6:51
  سزا دادن كسرى الانان و بلوچيان و گيلانيان را10:25
  فرياد خواستن منذر تازى از بيداد كردن قيصر روم‏6:26
  نامه فرستادن نوشين روان نزديك قيصر روم و پاسخ او4:38
  سپاه كشيدن نوشين روان به جنگ قيصر روم‏10:42
  دژها گرفتن نوشين روان در بوم روم‏3:32
  گرفتن نوشين روان، قالينيوس و انطاكيه را‏8:04
  آباد كردن نوشين روان، شهر را به مانند انطاكيه3:29
  آشتى جستن قيصر روم از نوشين روان‏6:37
  داستان نوش زاد با كسرى‏5:26
  بیمار شدن نوشین روان و آشوب بر پا زدن نوشزاد14:38
  جنگ ساختن رام برزين با نوشزاد و پند دادن پيروز نوشزاد را6:21
  رزم رام برزين با نوشزاد و كشته شدن نوشزاد6:50
  داستان بوزرجمهر6:37
  گزاريدن بزرگمهر خواب كسرى را6:25
  بزم نوشين روان با موبدان و پند گفتن بزرگمهر9:18
  بزم دوم شاه نوشين روان با بزرگمهر و موبدان‏12:55
  بزم سوم نوشين روان با بزرگمهر و موبدان‏12:11
  بزم چهارم نوشين روان با بزرگمهر و موبدان‏7:06
  بزم پنجم شاه نوشين روان با بزرگمهر و موبدان‏7:11
  بزم ششم شاه نوشين روان با بزرگمهر و موبدان‏10:36
  بزم هفتم شاه نوشين روان با بزرگمهر و موبدان‏9:09
  ساختن بزرگمهر، نرد را و فرستادن نوشين روان، او را به هند6:31
  ناشناختن دانندگان هند، چاره نرد بازى6:51
  داستان طلخند و گو9:17
  گفتگوى كردن گو و طلحند از بهر تخت12:17
  جنگ ساختن گو و طلحند5:10
  پند دادن گو، طلحند را30:32
  جنگ گو و طلحند12:31
  بار ديگر رزم كردن گو و طلحند و مردن طلحند بر پشت پيل8:33
  آگاه يافتن مادر طلحند از مرگ پسر و سوگ كردن از بهر او5:31
  بازى شطرنج ساختن از بهر مادر طلحند5:31
  داستان كليله و دمنه17:16
  داستان كسرى با بوزرجمهر11:00
  فرستادن قيصر، گوهردان سربسته و رهايى يافتن بزرگمهر به گفتن راز آن12:59
  گفتار اندر فرمان نوشين روان21:00
  نامه كسرى به هرمزد8:37
  سخن پرسيدن موبد از كسرى25:39
  وفات يافتن قيصر روم و رزم كسرى8:14
  پرسش موبدان از هرمزد و پاسخ دادن او11:48
  سپاه كشيدن كسرى به روم و وام گرفتن از بازارگانان9:10
  گفتار نوشين روان اندر جانشين كردن پسر خود- هرمزد- را5:08
  پيمان نوشتن نوشين روان پسر خود را- هرمزد10:00
  پادشاهى هرمزد2:05
  كشتن هرمزد ايزدگشسب را و زهر دادن زردهشت موبد موبدان را10:43
  كشتن هرمزد سيماه برزين و بهرام آذرمهان را11:10
  بر تخت نشستن هرمزد شاه و اندرز كردن به سرداران6:39
  برگشتن هرمزد از بيداد به دادگسترى6:04
  نشان دادن مهران ستاد از بهرام چوبينه به هرمزد شاه و خواستنش هرمزد8:54
  سپاه كشيدن ساوه شاه به جنگ هرمزد8:33
  پهلوانى دادن هرمزد، بهرام چوبينه را9:19
  آمدن بهرام چوبينه به نزديك هرمزد شاه4:45
  رفتن بهرام چوبينه به جنگ ساوه شاه7:48
  فرستادن هرمزد شاه خراد برزين را به نزديك ساوه شاه به پيام فريبنده7:42
  پيام فرستادن ساوه شاه نزد بهرام چوبينه8:36
  فرستادن ساوه شاه پيغام ديگر به بهرام چوبينه4:03
  پاسخ دادن بهرام چوبينه، ساوه شاه را5:53
  خواب ديدن بهرام چوبينه و سپاه آراستن7:51
  رزم كردن بهرام چوبينه با ساوه شاه9:42
  كشتن بهرام چوبينه، جادوى را5:49
  فرستادن بهرام چوبينه، پيروز نامه را با سر ساوه شاه نزد هرمزد10:02
  رزم بهرام چوبينه با پرموده پسر ساوه شاه و گريختن پرموده به آوازه دژ10:56
  پناه خواستن پرموده از بهرام چوبينه5:56
  خشم گرفتن بهرام چوبينه بر پرموده13:17
  خواستن بهرام چوبينه، گشادنامه زينهارى پرموده از هرمزد4:22
  آمدن خاقان به نزديك هرمزد شاه4:30
  فرستادن هرمزد، دوكدان و جامه زنان نزد بهرام چوبينه7:07
  آگاهى يافتن هرمزد از ناراستى بهرام چوبينه و پيمان بستن با خاقان5:09
  اندر ديدن بهرام چوبينه، بخت خود را5:59
  آگه دادن خراد برزين هرمزد را از كار بهرام چوبينه6:39
  گرفتن بهرام چوبينه، آيين پادشاهى7:07
  سگالش نمودن بهرام با سرداران از پادشاهى خود و پند دادن او را گرديه خواهر خويش21:09
  فرستادن هرمزد آيين گشسب را به جنگ بهرام و كشته شدن او11:22
  ميخ درم زدن بهرام به نامه خسرو پرويز2:12
  نامه نوشتن بهرام نزد هرمزد و گريختن خسرو پرويز از پيش پدر6:52
  كور كردن گستهم و بندوى، هرمزد را5:08
  پادشاهى خسرو پرويز3:20
  برتخت نشستن خسرو2:25
  رسيدن خسرو پرويز با بهرام چوبينه به همديگر41:39
  پوزش پدر خواستن خسرو4:24
  آگاهى شدن بهرام چوبينه از كور شدن هرمزد و سپاه كشيدن به جنگ خسرو پرويز9:59
  پند دادن گرديه، برادر خود- بهرام- را6:25
  سگالش خسرو پرويز با سپهداران و موبدان خود5:05
  گريختن خسرو پرويز به روم7:31
  گريختن خسرو به روم و كشته شدن پدر او- هرمزد-9:05
  رفتن خسرو به روم10:01
  سگالش ايرانيان و بهرام از بهر پادشاهى و بر تخت نشاندن، او را11:31
  بردن بهرام سياوش بندوى را پيش بهرام چوبينه3:53
  بر تخت نشستن بهرام چوبينه3:23
  گريختن بندوى از بند بهرام11:03
  رفتن خسرو سوى روم به راه بيابان و آگاهى دادن پارساى ترسا از كار آينده8:40
  آمدن خسرو به بوم روم3:30
  باز گفتن پارساى ترسا، بودنى را به خسرو پرويز7:56
  نامه فرستادن خسرو پرويز به قيصر روم9:26
  گفتگوى قيصر با فيلسوفان6:03
  پاسخ نامه خسرو از قيصر1:52
  پيش بينى مرد اخترشناس به قيصر3:00
  نامه نوشتن قيصر به خسرو پرويز ديگر بار8:31
  پيمان نامه نوشتن خسرو پرويز و فرستادن نزد قيصر5:45
  جادو ساختن روميان و آزمايش كردن ايرانيان را8:45
  گزارش كردن خراد بر كيش هندوان8:35
  فرستادن قيصر سپاه و دختر نزد خسرو پرويز7:53
  آگاه شدن بهرام چوبينه از بازگشتن خسرو و نامه نوشتن به سرداران ايران6:58
  سپاه راندن بهرام چوبينه به جنگ خسرو پرويز2:41
  جنگ پهلوانان خسرو با بهرام چوبينه20:02
  شكست دادن روميان10:30
  جنگ سوم خسرو پرويز با بهرام چوبينه و گريختن بهرام5:25
  گريختن بهرام چوبينه از پيش خسرو و رسيدن نزد خاقان چين7:29
  نامه خسرو پرويز به قيصر به پيروزى و پاسخ نامه قيصر6:44
  خشم گرفتن نياتوس بر بندوى و آشتى كردن مريم در ميانشان6:06
  بازگشتن نياتوس و روميان از ايران نزد قيصر روم6:45
  داستان بهرام چوبينه با خاقان چين8:49
  زارى فردوسى از مردن فرزند خويش6:09
  كشته شدن مقاتوره به دست بهرام چوبينه4:11
  كشتن دد، دختر خاقان را8:56
  كشته شدن شير كپى بر دست بهرام چوبينه5:31
  آگاهى يافتن خسرو پرويز از كار بهرام و نامه نوشتن به خاقان6:33
  فرستادن خسرو خراد برزين را به نزد خاقان و چاره كردن او از كشتن بهرام چوبينه را11:23
  سپاه آراستن خاقان چين3:27
  كشته شدن بهرام چوبينه به دست قلون11:30
  فرستادن خراد برزين قلون را به نزد بهرام چوبينه5:45
  آگاه يافتن خاقان از مرگ بهرام و تباه كردن خان و مان قلون2:02
  نواختن خسرو پرويز خراد را2:01
  نامه نوشتن خاقان به گرديه- خواهر بهرام- و پاسخ آن7:10
  سگالش گرديه با پهلوانان خويش و گريختن از مرو5:00
  نامه نوشتن گرديه به برادر1:22
  كشتن خسرو بندوى را به خون پدرش- هرمز-1:04
  سر پيچيدن گستهم از خسرو پرويز و خواستن او گرديه را7:04
  كشته شدن گستهم به دست گرديه به چاره خسرو پرويز و گردوى8:42
  نامه نوشتن گرديه به خسرو و خواستن خسرو پرويز او را3:42
  هنر نمودن گرديه نزد خسرو پرويز4:13
  در انگيزه خراب شدن شهر رى5:35
  درخواست بخشش گرديه از خسرو پرويز به شهر رى2:54
  بخش كردن خسرو پادشاهى خود و سپاه فرستادن به مرزهاى ايران6:52
  رفتن خسرو به شكار و ديدن شيرين و فرستادن به شبستان خود6:20
  گفتار اندر بزرگى خسرو پرويز5:17
  زادن شيرويه- پسر خسرو- به مرغوا3:56
  نامه نوشتن خسرو به قيصر و پاسخ قيصر و خواستن او دار مسيح14:07
  پاسخ نامه قيصر از خسرو پرويز8:26
  گفتار اندر داستان خسرو و شيرين3:10
  پند دادن بزرگان، خسرو را6:21
  داستان ساختن خسرو تاك‏ديس را12:25
  كشتن شيرين، مريم را و بند كردن خسرو شيروى را4:25
  داستان باربد رامشگر10:27
  ساختن خسرو، ايوان مداين را11:21
  برگشتن سپاه ايران از خسرو و رها كردن شيرويه از بند11:50
  در بيدادى كردن خسرو و ناسپاسى سپاه او2:36
  رها كردن سران شيرويه را از بند6:01
  آگه شدن خسرو از كار سپاه6:12
  گرفتار شدن خسرو پرويز به دست پسرش- شيرويه8:58
  پادشاهى شيرويه17:04
  پاسخ فرستادن خسرو پرويز كواذ را29:23
  گريستن شيرويه3:06
  شيون باربد بر خسرو6:29
  خواستن بزرگان از شيروى، مرگ خسرو و كشته شدن او به دست مهرهرمزد7:54
  ناخوش بودن گراز از پادشاهى اردشير و به چاره او كشته شدن اردشير به دست پيروز خسرو5:28
  داستان شيرويه با شيرين- زن خسرو پرويز- و كشته شدن شيرويه16:28
  پادشاهى اردشير شيروى1:32
  پادشاهى فرايين5:15
  كشته شدن فرايين به دست شهران گراز1:44
  پادشاهى پوران دخت‏3:10
  پادشاهى آزرم دخت1:37
  پادشاهى فرخ زاد2:00
  تاختن سعد وقاص به ايران و فرستادن يزدگرد، رستم را به جنگ او14:55
  پادشاهى يزدگرد3:11
  نامه رستم به سعد وقاص5:08
  پاسخ نامه رستم از سعد وقاص7:07
  سگالش يزدگرد با ايرانيان و رفتن سوى خراسان23:57
  رزم رستم با سعد وقاص و كشته شدن رستم3:51
  رفتن يزدگرد به توس و پذيره شدن ماهوى سورى، او را3:14
  برانگيختن ماهوى سورى بيژن را به جنگ يزدگرد و گريختن شاه در آسياب7:28
  گفتگوى ماهوى با رادوى موبد13:32
  كشته شدن يزدگرد به دست خسرو آسيابان11:10
  داد خواستن از يزدگرد1:24  دانلود شاهنامه کامل با فرمت pdf

  (دانلود-17 مگابایت)منبع:www.azargoshnasp.net


  دانلود - 9.40 مگابایت منبع:www.p30download.com


  منایع:

  مقربین+یاسین مدیا+پی سی دانلود+azargoshnasp.net.