دانلود فصل اول تا سوم انیمیشن فوتبالیستا با دوبله فارسی

تمام قسمت های فصل اول تا سوم کارتون محبوب فوتبالیستا را میتوانید در این مطلب از سایت مقربین با لینک مستقیم و کیفیت عالی و دوبله فارسی دانلود کنید.

فصل اول (فوتبالیستا)
قسمت 1 » لینک مستقیم | 199 مگابایت نمونه کیفیت
قسمت 2 » لینک مستقیم | 198 مگابایت نمونه کیفیت
قسمت 3 » لینک مستقیم | 177 مگابایت نمونه کیفیت
قسمت 4 » لینک مستقیم | 212 مگابایت نمونه کیفیت
قسمت 5 » لینک مستقیم | 222 مگابایت نمونه کیفیت
قسمت 6 » لینک مستقیم | 177 مگابایت نمونه کیفیت
قسمت 7 » لینک مستقیم | 183 مگابایت نمونه کیفیت
قسمت 8 » لینک مستقیم | 174 مگابایت نمونه کیفیت
قسمت 9 » لینک مستقیم | 175 مگابایت نمونه کیفیت
قسمت 10 » لینک مستقیم | 185 مگابایت نمونه کیفیت
قسمت 11 » لینک مستقیم | 167 مگابایت نمونه کیفیت
قسمت 12 » لینک مستقیم | 174 مگابایت نمونه کیفیت
قسمت 13 » لینک مستقیم | 176 مگابایت نمونه کیفیت
قسمت 14 » لینک مستقیم | 167 مگابایت نمونه کیفیت
قسمت 15 » لینک مستقیم | 166 مگابایت نمونه کیفیت
قسمت 16 » لینک مستقیم | 231 مگابایت نمونه کیفیت
قسمت 17 » لینک مستقیم | 205 مگابایت نمونه کیفیت
قسمت 18 » لینک مستقیم | 165 مگابایت نمونه کیفیت
قسمت 19 » لینک مستقیم | 163 مگابایت نمونه کیفیت
قسمت 20 » لینک مستقیم | 199 مگابایت نمونه کیفیت
قسمت 21 » لینک مستقیم | 173 مگابایت نمونه کیفیت
قسمت 22 » لینک مستقیم | 169 مگابایت نمونه کیفیت
قسمت 23 » لینک مستقیم | 172 مگابایت نمونه کیفیت
قسمت 24 » لینک مستقیم | 139 مگابایت نمونه کیفیت
قسمت 25 » لینک مستقیم | 147 مگابایت نمونه کیفیت
قسمت 26 » لینک مستقیم | 171 مگابایت نمونه کیفیت
فصل دوم (کاپیتان سوباسا)
قسمت 1 » لینک مستقیم | 260 مگابایت نمونه کیفیت
قسمت 2 » لینک مستقیم | 295 مگابایت نمونه کیفیت
قسمت 3 » لینک مستقیم | 190 مگابایت نمونه کیفیت
قسمت 4 » لینک مستقیم | 205 مگابایت نمونه کیفیت
قسمت 5 » لینک مستقیم | 164 مگابایت نمونه کیفیت
قسمت 6 » لینک مستقیم | 173 مگابایت نمونه کیفیت
قسمت 7 » لینک مستقیم | 198 مگابایت نمونه کیفیت
قسمت 8 » لینک مستقیم | 221 مگابایت نمونه کیفیت
قسمت 9 » لینک مستقیم | 158 مگابایت نمونه کیفیت
قسمت 10 » لینک مستقیم | 145 مگابایت نمونه کیفیت
قسمت 11 » لینک مستقیم | 169 مگابایت نمونه کیفیت
قسمت 12 » لینک مستقیم | 161 مگابایت نمونه کیفیت
قسمت 13 » لینک مستقیم | 156 مگابایت نمونه کیفیت
قسمت 14 » لینک مستقیم | 137 مگابایت نمونه کیفیت
قسمت 15 » لینک مستقیم | 137 مگابایت نمونه کیفیت
قسمت 16 » لینک مستقیم | 147 مگابایت نمونه کیفیت
قسمت 17 » لینک مستقیم | 148 مگابایت نمونه کیفیت
قسمت 18 » لینک مستقیم | 158 مگابایت نمونه کیفیت
قسمت 19 » لینک مستقیم | 144 مگابایت نمونه کیفیت
قسمت 20 » لینک مستقیم | 162 مگابایت نمونه کیفیت
قسمت 21 » لینک مستقیم | 151 مگابایت نمونه کیفیت
قسمت 22 » لینک مستقیم | 173 مگابایت نمونه کیفیت
قسمت 23 » لینک مستقیم | 266 مگابایت نمونه کیفیت
قسمت 24 » لینک مستقیم | 194 مگابایت نمونه کیفیت
قسمت 25 » لینک مستقیم | 184 مگابایت نمونه کیفیت
قسمت 26 » لینک مستقیم | 151 مگابایت نمونه کیفیت
قسمت 27 » لینک مستقیم | 168 مگابایت نمونه کیفیت
قسمت 28 » لینک مستقیم | 173 مگابایت نمونه کیفیت
قسمت 29 » لینک مستقیم | 147 مگابایت نمونه کیفیت
فصل سوم (سوباسا در راه جام حهانی)
قسمت 1 » لینک مستقیم | 225 مگابایت نمونه کیفیت
قسمت 2 » لینک مستقیم | 202 مگابایت نمونه کیفیت
قسمت 3 » لینک مستقیم | 230 مگابایت نمونه کیفیت
قسمت 4 » لینک مستقیم | 215 مگابایت نمونه کیفیت
قسمت 5 » لینک مستقیم | 243 مگابایت نمونه کیفیت