20جلسه آموزش صوت و لحن از استاد احمد ابوالقاسمی

20 جلسه اموزش صوت و لحن استاد احمد ابوالقاسمی را در این پست میتوانید دانلود کنید.مخصوصا این جلسات برای کسانی که از دسترسی به اساتید مجرب محروم هستند بسیار کار گشاست.

منبع:miaadqom.com
ردیفعنواننوع فایلدانلود
1 آموزش صوت و لحن mp3 دانلود
2 آموزش صوت و لحن mp3 دانلود
3 آموزش صوت و لحن mp3 دانلود
4 آموزش صوت و لحن mp3 دانلود
5 آموزش صوت و لحن mp3 دانلود
6 آموزش صوت و لحن mp3 دانلود
7 آموزش صوت و لحن mp3 دانلود
8 آموزش صوت و لحن mp3 دانلود
9 آموزش صوت و لحن mp3 دانلود
10 آموزش صوت و لحن mp3 دانلود
11 آموزش صوت و لحن mp3 دانلود
12 آموزش صوت و لحن mp3 دانلود
13 آموزش صوت و لحن mp3 دانلود
14 آموزش صوت و لحن mp3 دانلود
15 آموزش صوت و لحن mp3 دانلود
16 آموزش صوت و لحن mp3 دانلود
17 آموزش صوت و لحن mp3 دانلود
18 آموزش صوت و لحن mp3 دانلود
19 آموزش صوت و لحن mp3 دانلود
20 آموزش صوت و لحن mp3 دانلود